Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
YAĞMA SUÇU

 

Yağma Suçu Ve Cezası

Madde 148- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir. (3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır.

 

Nitelikli Yağma Suçu

Madde 149- (1) Yağma suçunun; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde, e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla, h) Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

 Daha az cezayı gerektiren hâl

Madde 150- (1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. (2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir.

 

Yağma suçu TCK’da ilgili maddeler ile yukarıda da açıklandığı üzere ciddi yaptırımları olan bir suçtur. Hırsızlık ve cebir, şiddet, tehdit suçlarının birleşmesi ile oluşan bu suçta uygulama da bazen yanlışlık ile sadece tek bir suçun unsurları oluştuğu halde ; yani sadece hırsızlık veya sadece cebir, şiddet, tehdit olmasına rağmen yağma olarak nitelendirilip şüpheliler yağma suçu ile yargılanabiliyor. Veya yağma suçu ile birlikte şahıs yağma ve hırsızlık veya yağma ve tehdit suçu ile yargılanmasına dair iddianame düzenlenebiliyor.  Adam öldürme ile yakın cezai yaptırıma sahip olan bu suçta muhakkak bir avukat desteği alınmalı ve hukuki süreç bir avukat ile yürütülmelidir. İlgili kanun maddeleri, Yargıtay kararları, ifadeler birlikte değerlendirilip buna göre en iyi savunma ile şüpheli veya sanık savunulmalıdır. İfade aşamasından itibaren önemli bir süreci olan bu suçta diğer her suç isnadı gibi ifadeye geçecek her bir kelime çok önemlidir.

WhatsApp Destek