Telefon: 0532 386 78 40
SENET(BONO) NASIL DOLDURULUR

 

 

SENET(BONO) NASIL DOLDURULUR

 

  1. Senet Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

Senet, bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî kâğıt, belgeye denmektedir. Senet ticari hayatın vazgeçilmez ödeme araçlarından birisidir. Senet düzenlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 776 ve devamı maddelerinde, senet üzerinde bulunması gereken unsurlar ve bu unsurların bulunmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlar düzenlenmektedir. Kanun’da yer alan bu kurallara uyulmadan düzenlenen senetler bono vasfını yitirecek, dolayısıyla artık bu senetlere dayanarak kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurulamayacaktır.

 

Yukarıda gösterdiğimiz örnek resim üzerinden senetlerin doldurulmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklamaya çalışalım.

  1. Öncelikle senet metninde, “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesinin ve senet Türkçe’den başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan kelimenin bulunması gerekmektedir. Bu unsurun bulunmaması senedi bono vasfından çıkarır.
  2. Senet üzerinde vadenin belirtilmesi gerekmektedir. Vadenin gösterilmemesi senedin kambiyo vasfına zarar vermez. Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır.
  3. Senet üzerinde ödeme yerinin belirtilmesi gerekmektedir. Ancak senet metninde ödeme yerinin yazılmamış olması senedi tek başına kambiyo vasfından çıkarmaz. Bu konuda açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer ödeme yeri sayılır. Senedin düzenlendiği yer de belirli değilse senet bono vasfını yitirir.
  4. Senet metninde, senedin kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adının yer alması gerekmektedir. Bu unsurun eksikliği senedi bono veya kambiyo vasfından çıkarır.
  5. Senet üzerinde düzenlenme tarihini ve yeri de gösterilmelidir. Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır. Düzenleyenin adının yanında yazılı yer de yoksa bu sefer senet bono sayılmaz.
  6. Düzenleyenin imzasını ihtiva etmeyen senet bono olarak ve dolayısıyla kambiyo senedi olarak kabul edilemez.

 

  1. Senet Üzerine Yazılması Zorunlu Unsurların Bulunmaması Hangi Sonuçları Doğurur

 

Senet üzerinde yazılması gereken zorunlu unsurlardan herhangi birisinin eksikliği öncelikle ilgili senedin kambiyo senedi olma özelliğini ortadan kaldırır. Kambiyo vasfını kaybeden bir senet hala yazılı delil olarak ispat aracı olma özelliğini devam ettirse de artık bu tür bir senetle İİK’da düzenlenen kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurulamaz. Kambiyo senetlerine özgü takip yolu, ilamsız icraya oranla alacağa daha hızlı ve daha ucuz ulaşma imkânı sağlamaktadır.

 

Örneğin, ilamsız icrada ödeme ve itiraz süresi 7 gün iken kambiyo senetlerine özgü takipte itiraz süresi 5 gün, ödeme süresi ise 10 gündür. Yine ilamsız icrada borçlu itirazını doğrudan icra müdürlüğüne basit bir şekilde yapabilirken, kambiyo senetlerine özgü takipte borçlu itirazını icra mahkemesine dava açarak yapabilmektedir. Kambiyo senetlerine özgü takipte borçlunun savunma yapması oldukça güçtür. Nitekim alacaklının elinde yazılı delil niteliğinde ve asıl alacaktan bağımsız bir senet bulunmaktadır. Borçlu açmış olduğu davada en azından senede denk yazılı bir belge sunmak zorundadır. Borçlunun itirazı satıştan başka hiçbir icra işlemini durdurmaz. Ancak mahkeme borçlunun talebini inandırıcı bulursa veya resen gerekli görürse geçici olarak takibin durdurulmasına karar verebilir.

 

Bunlar dışında borçlu menfi tespit veya istirdat davası açarak borçlu bulunmadığını mahkemeye tespit ettirebilir. Açılmış olan menfi tespit davasında mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra takibinin durdurulması istenilebilir.

 

WhatsApp Destek