Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
PETROL PİYASASI KANUNU'NA GÖRE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI

 

 

PETROL PİYASASI KANUNU'NA GÖRE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI HUKUKİ BAŞVURU YOLLARI


I.GİRİŞ

Günümüzde benzin istasyonu, petrol istasyonu, petrol ofisi vb. isimlerle tabir edilen bayiler, çeşitli sebeplerle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından denetime ve teftişe tutulmakta, gerçekleştirilen incelemeler sonrasında, bu yerleri işleten lisans sahiplerine çeşitli idari yaptırımlar uygulanabilmektedir. Petrol piyasasının düzenlenmesine yönelik olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 20/12/2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Yukarıda yapmış olduğumuz  girizgahta, "bayi", "EPDK", Lisans", "idari yaptırım" kavramlarını kullanmış bulunmaktayız. İdari yaptırımlara karşı ne tür hukuki yollara başvurulabileceği hususuna gelmeden önce bu kavramların kısaca açıklanmasında yarar vardır. 

II.TANIMLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK): Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan petrolün doğrudan veya işlenerek güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamakla görevli kurumdur. 

Lisans: Rafinaj, işleme, madeni yağ üretimi, depolama, iletim, serbest kullanıcı ve ihrakiye faaliyetlerinin yapılması ve bu amaçla tesis kurulması ve/veya işletilmesi, akaryakıt dağıtımı, taşıması ve bayilik faaliyetlerinin yapılması konularında gerçek ve tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgedir. 

Bayi: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemi için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişilerdir. Daha açık bir anlatımla, akaryakıtın nihai tüketiciye ulaştırılmasındaki son halka olarak günlük hayatta benzin istasyonu olarak bilinen iş yerleridir. İdari yaptırımın muhatabı yalnızca bayiler değildir, fakat ticari hayatta idari para cezası ile en çok muhatap olanlar bayiler olduğundan, çalışma konumuzda yalnızca bayilerin muhatap olduğu idari yaptırımları inceleyeceğiz. 

İdari Yaptırım: İdari yaptırımlar; tedbirler, lisans iptalleri ve idari para cezalarından oluşur. İdari yaptırımların yürütülmesi 5015 sayılı Kanun'un 20'nci maddesine göre gerçekleşmektedir. Buna göre;

III.İDARİ YAPTIRIMLAR

Lisans sahibi kişiler hakkında, 5015 sayılı Kanuna, ikincil mevzuata veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına aykırı davranılması hâlinde; Kurul tarafından belirlenen niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiiller için ilgilisine Kurum veya Kurumca yetkilendirilen kuruluşlar tarafından, otuz gün içerisinde aykırılığın giderilmesi, aksi halde hakkında geçici durdurma yapılabileceği ihtar edilir. Verilen ihtar süresi sonunda mevzuata aykırı durumu devam ettirenlerin ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olan fiilin tespit tarihinden itibaren iki yıl içerisinde tekrar edilmesi hâlinde ise ihtar işlemi uygulanmaksızın ilgili piyasa faaliyeti altmış gün süre ile geçici olarak durdurulur. Geçici durdurma süresince, tehlikeli eylemin veya kötüniyetin veya ürünlerde zarar oluşmasının önlenmesi ile faaliyetin durdurulmasına neden olan durumun ortadan kaldırılmasına ilişkin faaliyetler dışında hiçbir piyasa faaliyeti yapılamaz. Geçici durdurma süresi sonunda da tespit edilen aykırılıklar giderilmezse, faaliyetin durdurulmasına devam edilerek soruşturma başlatılır ve gerekli idari yaptırımlar uygulanır. Lisans iptalleri Kurumca yapılacak soruşturma neticesine göre karara bağlanır. Yapılan geçici durdurma sonrasında mevzuata aykırı durumun ortadan kalkması hâlinde geçici durdurma hali sona erdirilir.

Yukarıdaki paragrafta açıklanan hükümler, niteliği itibarıyla düzeltme imkânı bulunan fiiller için geçerli idi. Niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayan fiiller ile 5607 sayılı Kanunda belirtilen akaryakıt kaçakçılığına ilişkin fiiller için ilgilisi hakkında ise, Kurum tarafından doğrudan idari soruşturma başlatılarak gerekli yaptırımlar uygulanır. Lisans sahibinin ilgili piyasa faaliyeti niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayan, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuran fiilleri nedeniyle Kurumca geçici olarak durdurulabilir

5607 sayılı Kanunda belirtilen kaçakçılık fiillerinin işlendiği tespit edilen rafineri hariç her türlü tesiste lisansa tabi tüm faaliyetler, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Kurum tarafından geçici olarak durdurulur ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmez. Kesinleşmiş
mahkeme kararına göre lisans sahiplerinin lisansı iptal edilir. Lisans sahibine verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için lisans verilmez.

Kaçakçılık fiilinin sadece ulusal marker seviyesi ile ilgili olması durumunda, geçici durdurma kararı akredite laboratuvar analiz sonucuna göre verilir. Akredite laboratuvar analiz sonucunun bildirilmesine kadar kaçak akaryakıt satışını engelleyecek idari tedbirler Kurum tarafından alınır. Seyyar kontrol cihazı ile yapılan ulusal marker kontrol sonucunun geçersiz çıkması hâlinde, alınan numune en geç beş iş günü içinde laboratuvara teslim edilir. Laboratuvar, yapılması istenilen analizleri numune özellikleri değişime uğramadan onbeş gün içinde yapar ve sonucunu en geç üç iş günü içinde Kuruma ve ilgililerine bildirir.

Lisans almaksızın lisansa tabi bir faaliyet gösterildiğinin tespiti hâlinde, tesisler, lisans alınıncaya veya bu Kanuna göre lisans gerektirmeyen faaliyet gösterecek hale getirilinceye kadar mühürlenir ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılır. Ayrıca kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunulduğunun tespiti hâlinde lisans iptal olunur.  Mühürlemeye rağmen, faaliyetlerini sürdüren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin suçun işlenişine iştirak eden yetkilileri hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 203 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Kaçak ürün ikmal edenlerin lisansı iptal edilir. Teknik düzenlemelere uygun olmayan ürün ikmal edenler zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Teknik düzenlemelere uygun olmayan akaryakıt ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu, lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin lisanslarında ve sözleşmelerinde yer alır.

IV.İDARİ PARA CEZALARI

İdari para cezaları, 5015 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. Kanun'un 19'uncu maddesine göre;

Bu Kanuna veya ilgili mevzuata aykırı faaliyet gösterilmesi hâlinde sorumluları hakkında Kurulca aşağıdaki idari para cezaları uygulanır:

a) Aşağıdaki hallerde iki milyon Türk Lirasından az olmamak ve on milyon Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının binde on dördü oranında idari para cezası uygulanır:
1) Rafinerici, dağıtıcı, taşıma, ihrakiye, işleme, depolama, iletim, madeni yağ üretimi ve serbest kullanıcı lisansı kapsamına giren faaliyetlerin lisans almaksızın yapılması.
2) Kanun'un 18 inci maddenin ihlali.
3) Kanun'un 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihlali.
4) Kanun'un 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin ihlali.

b) Bayilik lisansı sahipleri yönünden (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uygulanır.
c) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarına, yükümlülüklerini yerine getirmemeleri hâlinde ulusal markere ilişkin olarak lisans sahibine (a) bendi uyarınca uygulanan cezanın dörtte biri uygulanır.

ç) Aşağıdaki hallerde bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sorumlulara, bir milyon iki yüz elli bin Türk Lirasından az olmamak ve altı milyon iki yüz elli bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onikisi oranında idari para cezası uygulanır:
1) Kanun'un 9 uncu maddede yer alan kısıtlamalara uyulmaması (yedinci fıkra hariç).
2) Kanun'un 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerin ihlali.
3) Kurumca, Kanun'un 10 uncu madde gereği yapılan uygulamaların dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi veya engellemeye teşebbüs edilmesi.

d) Aşağıdaki hallerde sorumlulara, beş yüz elli bin Türk Lirasından az olmamak ve iki milyon yedi yüz elli bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onbiri oranında idari para cezası uygulanır:
1) Kanun'un 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının ihlali.
2) Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki hükümlerinin ihlali.
3) Bayilik faaliyetinde bulunanlar hariç olmak üzere sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
4) Kanun'un 12 nci maddede yer alan hükümler dahilinde iletim ve depolama tesislerine erişimin dolaylı veya dolaysız olarak engellenmesi.
5) Kanun'un 17 nci maddenin ihlali.

e) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince (d) bendinde yer alan fiillerin işlenmesi hâlinde, elli bin Türk Lirasından az olmamak ve yüz bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.


f) Aşağıdaki hallerde sorumlulara yüz yirmi beş bin Türk Lirasından az olmamak ve altı yüz yirmi beş bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde onu oranında idari para cezası uygulanır:

1) Lisans almaksızın bayilik faaliyeti yapılması.
2) Kanun'un 9 uncu maddenin yedinci fıkrasının ihlali.
3) Kanun'un 8 inci maddenin ihlali (8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hariç).
4) Bayilik lisansı sahiplerince lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi.
5) Kanun'un 4 üncü maddenin üçüncü fıkrası ile dördüncü fıkrasının (d) ve (l) bendi dışındaki hükümlerinin bayilik lisansı sahiplerince ihlali.
6) Bayilik lisansı sahiplerince 10 uncu maddenin ihlali.


g) Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca ulusal petrol stoğu tutma yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, tespit tarihinde eksik tutulan her bir ton ürün için iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası verilir. Eksik tutulan stok miktarının hesabında ton küsuratı dikkate alınmaz. Bu bent kapsamında uygulanan idari para cezası, ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının finansmanı için kullanılır.
ğ) Kurum tarafından yapılan düzenlemeler uyarınca biodizel, etanol ve benzeri harmanlama yükümlülüğü bulunan lisans sahiplerine, eksik harmanlanan her bir metreküp ürün için iki yüz elli Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

h) Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ancak bu Kanunun getirdiği yükümlülüklere, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına uymayanlara Kurumca yüz on bin Türk Lirasından az olmamak ve beş yüz elli bin Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde sekizi oranında idari para cezası uygulanır. Ceza uygulanan bir fiilin iki yıl geçmeden aynı kişi tarafından tekrar işlenmesi hâlinde, idari para cezaları iki kat olarak uygulanır. 


Kanunun 20 nci maddesi ve bu madde hükümlerine göre yürütülen idari işlemler, lisans sahibinin Kuruma bildirdiği elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruma bildirilen elektronik tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Kuruma bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.


Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine gönderilir.


Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir. 


Kurul, bu maddede belirtilen fiillerin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatının olmaması veya tespitinin yapılamaması hâlinde, tespit edeceği akaryakıt ikmali veya satışı ve benzeri delillerden hareketle fiile ilişkin olarak bu maddenin ilgili bentlerinde belirlenmiş olan oranlar ve asgari azami had dâhilinde, hiçbir tespit yapılamaması hâlinde ise mevzuata aykırı fiili icra edenin petrol piyasası faaliyetinin emsali olabilecek petrol piyasası faaliyetinden elde edilen net satış hasılatını esas almak suretiyle fiile ilişkin olarak bu maddenin ilgili bentlerinde belirlenmiş olan oranlar ve asgari azami had dâhilinde ceza tayininde bulunur.


V.İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR


Kanun'un 19'uncu maddesine dayanılarak kesilen idari para cezalarına karşı ne şekilde itiraz edileceği, Kanun'un 21/3'üncü maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre, "idari yaptırım kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurul kararlarına karşı açılan her türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
"

İdari para cezasına karşı görevli mahkemenin idare mahkemeleri olduğu, Kanun'un 21/3'üncü maddesinde açıkça ifade edilmektedir. Yetkili mahkemenin ise neresi olduğu genel yetki kurallarına dayanılarak tespit edilebilir. Genel yetkili mahkeme, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesidir. Bu çerçevede, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına karşı açılacak iptal davasında görevli ve yetkili mahkemenin Ankara İdare Mahkemeleri olduğu söylenebilir. 

Tabi ki iptal davası açılmadan önce, ilgililerin İYUK m.11 anlamında, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için işlemi yapan idareye ön başvuruda bulunması da mümkündür. İdareye başvuru bir dava şartı olmamakla birlikte, yapılan başvuru ile birlikte dava açma süresi duracağından, iptal davası açmadan önce idareye bir ön başvuru yapılması ve gelecek karara göre hareket edilmesi, idarenin kararını geri alması ihtimalini barındırdığından alternatif bir yol olarak düşünülebilir. 

EPDK tarafından kararlaştırılan idari para cezalarının iptali için açılan davalarda, mahkemelerin usul ve esasa ilişkin incelemesi, genel olarak Kanun'un 19 ve 20'nci maddelerindeki şartların gerçekleşip gerçekleşmediği noktalarında toplanmaktadır. Kanun'un 20'nci maddesi, idari yaptırımların yürütülmesine ilişkin usulleri düzenlemektedir. Danıştay kararları incelendiğinde, birçok yerel mahkeme kararının Kanun'un 20'nci maddesindeki usule uyulmadığı gerekçesiyle bozulduğunu görmekteyiz. Bu açıdan, idari para cezasına ilişkin iptal dava dilekçenizi hazırlarken usulü itirazlarınızı çok iyi şekilde oluşturmanız, yargılamanın lehinize sonuçlanmasına katkı sağlayacaktır. 

Kanun'un ilgili maddesinde, Kurul kararlarına karşı açılan her türlü davanın öncelikli işlerden sayılacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla EPDK tarafından kesilen idari para cezalarının iptali için açılacak iptal davalarında ivedi yargılama usulünün uygulanacağı söylenebilir. 


VI.ÖRNEK DANIŞTAY KARARI

T.C.
DANISTAY
13. Daire
Esas No:2018/127
Karar No:2019/3578
Karar Tarihi: 13.11.2019

ISLEMIN IPTALI ISTEMI - IDARI PARA CEZASI VERILMESINE ILISKIN ENERJI PIYASASI DÜZENLEME KURULU KARARININ IPTALI ISTEMI DAVA KONUSU ISLEMIN IPTALINE KARAR VERILMESI GEREKTIGI

ÖZET: Bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren davacıya ait tesisten alınan benzin numunesinin akredite laboratuvar analizinde teknik düzenlemelere aykırı oldugunun tespit edildigi ve bu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine aykırı oldugundan bahisle, anılan Kanun'un ilgili maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca …-TL idarî para cezası verilmesine iliskin … tarih ve … sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmektedir. Aktarılan kanun hükümlerine göre, Danıstay dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararların Danıstay Idari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarınca bozulması hâlinde Danıstay dava dairelerine ısrar imkânı tanınmadıgından, bozma kararına uyularak Idari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilen gerekçelerle dava konusu islemin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

DAVANIN KONUSU: Bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren davacıya ait tesisten alınan benzin numunesinin akredite laboratuvar analizinde teknik düzenlemelere aykırı oldugunun tespit edildigi ve bu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine aykırı oldugundan bahisle, anılan Kanun'un 19. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca 50.000,00-TL idarî para cezası verilmesine iliskin 17/03/2010 tarih ve 2472/62 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali istenilmektedir.
 
DAVACININ IDDIALARI: Akaryakıtın fatura karsılıgında dagıtıcıdan alındıgı, kendi kusur ya da ihmallerinin bulunmadıgı, numunelerin süresi içinde analize tâbi tutulmadıgı, teknik düzenlemelere aykırı çıkan parametrelere bakıldıgında çok düsük oranda sapmaların bulundugu, dolayısıyla dava konusu islemin hukuka aykırı oldugu ileri sürülmüstür.
 
DAVALININ SAVUNMASI: Davacıya ait tesisten alınan numunenin akredite laboratuvar analizi sonucunda teknik düzenlemelere aykırı oldugunun tespit edilmesi üzerine, 5015 sayılı Kanun'un 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeligin 5. maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ve 7. maddesinin (d) bendine aykırılık nedeniyle, anılan Kanun'un 19. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi uyarınca idarî para cezası verilmesine iliskin islemin hukuka uygun oldugu savunulmustur.
 
DANISTAY TETKIK HÂKIMI …'NIN DÜSÜNCESI: Dava konusu islemin iptali gerektigi
düsünülmektedir.
 
DANISTAY SAVCISI …'NIN DÜSÜNCESI: Davacıya ait tesisten alınan benzin numunesinin akredite laboratuvar analizinde teknik standartlara aykırı oldugu tespit edildiginden 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3)  numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca idarî para cezası verilmesine iliskin 17/03/2010 günlü, 2472-62 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki Dairenin 06/06/2012 günlü, E:2010/2491, K:2012/1580 sayılı kararı, Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 11/11/2013 gün ve E:2013/1091, K:2013/3975 sayılı kararı ile onanmıs, karar düzeltme istemi ise 28/06/2017 gün ve E:2014/2499, K:2017/2722 sayılı kararı ile kabul edilerek dava konusu islemin iptali gerektigi gerekçesiyle Daire Kararı bozulmustur. 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 4. bendi ile 50. maddesinin 5 bendinde, Danıstay'ın ilk derece Mahkemesi sıfatıyla baktıgı davaların temyizen incelenmesi sonucunda Idari Dava Daireleri Kurulu'nca verilen kararlara uyulmasının zorunlu oldugu kuralı yer almaktadır.
 
Bu nedenle, Idari Dava Daireleri Kurulu'nun bozma kararı dogrultusunda; akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçerli olması ve yalnızca "Motor Oktan Sayısı" parametresinin teknik düzenlemelere aykırı çıkması, diger parametrelerin tamamının uygun bulunması, davacı sirketin numune alınan akaryakıta bir müdahalesinin oldugunun ve piyasaya teknik kriterlere aykırı akaryakıt arz ettigine iliskin baska bir tespitin de bulunmaması karsısında, davacı sirketin teknik düzenlemelere uygun olarak akaryakıt ikmal etmesi yükümlülügünü ihlal ettiginden söz etmeye olanak bulunmadıgı için idarî para cezası uygulanmasına iliskin dava konusu Kurul kararının iptaline karar verilmesi gerektigi düsünülmüstür.
 
TÜRK MILLETI ADINA
 
Karar veren Danıstay Onüçüncü Dairesince, Dairemizin 06/06/2012 tarih ve E:2010/2491, K:2012/1580 sayılı davanın reddi yolundaki kararının onanmasına iliskin Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 11/11/2013 tarih ve E:2013/1091, K:2013/3975 sayılı kararına yönelik olarak davacı tarafından yapılan karar düzeltme isteminin kabul edilerek, Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 28/06/2017 tarih ve E:2014/2499, K:2017/2722 sayılı kararıyla Dairemizin anılan kararının bozulması üzerine isin geregi yeniden görüsüldü:
 
MADDI OLAY VE HUKUKI SÜREÇ: Bayilik lisansı sahibi olan davacı sirkete ait tesiste yapılan denetim sırasında alınan akaryakıt numunesinin ... Arastırma Merkezi Enerji Enstitüsü
laboratuvarında yapılan analizi sonucu "Motor Oktan Sayısı" ve "Buhar Basıncı" parametreleri yönünden teknik düzenlemelere aykırı oldugu yönündeki rapor esas alınarak dava konusu islemin tesis edildigi, anılan islemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldıgı anlasılmaktadır.
 
INCELEME VE GEREKÇE:
 
Dairemizin 06/06/2012 tarih ve E:2010/2491, K:2012/1580 sayılı kararıyla davanın reddine karar verildigi, anılan kararın davacı tarafından temyiz edildigi, Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 11/11/2013 tarih ve E:2013/1091, K:2013/3975 sayılı kararı ile Dairemizin kararının onandıgı, bunun üzerine davacı tarafından karar düzeltme isteminde bulunuldugu, Danıstay Idari Dava Daireleri Kurulu'nun 28/06/2017 tarih ve E:2014/2499, K:2017/2722 sayılı kararı ile;  ''5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun "Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri" baslıklı 4. maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendinde, bu Kanuna göre faaliyette bulunanların; piyasa faaliyetlerinde, Kurul'un belirleyecegi teknik düzenlemelere uygun akaryakıt saglamakla yükümlü oldukları; 14. maddesinin dördüncü fıkrasında, Kurum'un piyasa faaliyetlerini kendi personeli ile veya kamu kurum ve kurulusları ile özel denetim kuruluslarından hizmet alımı yoluyla denetime tâbi tutacagı, Kurum'un, denetlemelerde kullanılmak üzere, Türkiye Akreditasyon Kurumu ile isbirligi yaparak akredite sabit ve gezici laboratuvarlar kurabilecegi, kurulmasına kaynak aktarabilecegi, denetlemede, ön arastırmada ve sorusturmada takip edilecek usul ve esasların çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecegi; 19. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendinin 3. Alt bendinde, 4. madde hükümlerinin ihlâli hâlinde, sorumluları hakkında ikiyüzellibin Türk Lirası idarî para cezası uygulanacagı kurala baglanmıs olup; petrol piyasasına iliskin faaliyetler kapsamındaki
tesislerin ve piyasaya sunulan petrol ve madenî yagın teknik düzenlemelere ve standartlara uygunlugu ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 10/09/2004 günlü, 25579 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüge giren Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeligin 5. maddesinin 3. fıkrasının (a) bendinde, akaryakıtın teknik düzenlemelere uygun olmasının zorunlu oldugu; (b) bendinde, ürünlerin öncelik sırasıyla TS veya EN standartlarına veya bu standart da yoksa, TSE tarafından kabul gören diger standartlara uygun olmasının esas oldugu belirtilmis; aynı Yönetmeligin 7. maddesinin (d) bendinde ise, lisans sahiplerinin akaryakıtı teknik düzenlemelere uygun olarak arz etmekle yükümlü oldukları ifade edilmistir.
 
Dava dosyasının incelenmesinden; davacı sirkete ait tesiste yapılan denetim sırasında alınan akaryakıt numunesinin ... Arastırma Merkezi Enerji Enstitüsü laboratuvarında yapılan analizi sonucu, alınan numunenin "Motor oktan sayısı" parametresi yönünden teknik standartlara aykırı oldugu yönündeki rapor esas alınarak dava konusu islemin tesis edildigi anlasılmıstır.
 
Benzer bir uyusmazlıkta; uyusmazlıgın çözümlenebilmesi için, Danıstay Onüçüncü Dairesince 10/12/2013 ve 06/03/2014 günlü, E:2013/2960 sayılı ara kararları ile ... Arastırma Merkezi, Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. (TÜPRAS) ve ODTÜ Petrol Arastırma Merkezi'nden; bütün diger parametreler sınır degerlere uygun tutulmak suretiyle arastırma oktan sayısı ile motor oktan sayısı parametrelerinin sonradan müdahale ile degistirilmesinin (arttırılması veya azaltılması yönünde) teknik olarak mümkün olup olmadıgı ve bu parametrelerin numunenin alımı, tasınması veya saklanması kosullarından veya iklim kosullarından kaynaklanan sebeplerle etkilenip etkilenmeyeceginin sorularak konuya iliskin tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine karar verildigi; TÜPRAS ve TÜBITAK tarafından ara kararlarına verilen cevapların degerlendirilmesinden, ulusal marker ve diger teknik özellikler degistirilmeksizin sadece arastırma oktan sayısı ile motor oktan sayısını degistirecek bir müdahalenin teknik olarak mümkün olmadıgı; numunenin alımı, tasınması veya saklama kosullarının analiz sonuçlarına etki edebilecegi, numunenin gün ısıgına veya floresan ısıgına maruz kalması hâlinde söz konusu oktan sayılarının degisebilecegi yönünde; bir baska benzer uyusmazlıkta, Danıstay Onüçüncü Dairesi'nin E:2010/4958 sayılı dosyasında ise, bayilik lisansı sahibi olan baska bir davacı sirkete ait akaryakıt istasyonunda yapılan denetim sonucu, davacı sirket yetkilisi hakkında petrol kaçakçılıgı suçlamasıyla açılan davada, ... Asliye Ceza Mahkemesi'nin E:... sayılı dosyasında, konuya iliskin görüs sorulan ODTÜ Petrol Arastırma Merkezi'nin 07/02/2011 günlü, 162 sayılı yazısında, benzinde oktan sayısının rafineri üretimi sırasında belirlenen bir özellik oldugu, benzinin kompozisyonu ve MTBE gibi katkı maddeleri ile istenen seviyede olmasının saglandıgı, oktan sayısı ile ilgili standartta belirtildigi üzere, günes ısıgına maruz kalan ve uzun süre bekletilen numunelerde oktan sayısında degisme beklenebilecegi, ilgili dosyada belirtildigi üzere ulusal markeri olumlu çıkan bir yakıtın oktan sayısını kasıtlı olarak bayilerin degistirmesinin mümkün olmadıgı yönünde görüs bildirildigi görülmektedir.
 
Bu durumda, yukarıda yer verilen akredite laboratuvarlar tarafından verilen görüs yazıları göz önünde bulunduruldugunda, akaryakıtın ulusal marker seviyesinin geçerli olması ve yalnızca "Motor oktan sayısı" parametresinin teknik düzenlemelere aykırı çıkması, diger parametrelerin tamamının uygun bulunması, davacı sirketin numune alınan akaryakıta bir müdahalesinin olmadıgının tespit edilmesi ve piyasaya teknik kriterlere aykırı akaryakıt arz ettigine iliskin baska bir tespitin de bulunmaması karsısında, davacının yukarıda yer verilen yükümlülügünü yerine getirmediginden söz etmeye olanak bulunmadıgından, davacı hakkındaki uyusmazlık konusu Kurul kararında ve davanın reddine iliskin Daire kararında hukuka uygunluk görülmemistir.'' gerekçesiyle davacının karar düzeltme isteminin kabul edilerek Dairemizin anılan kararının bozulmasına karar verildigi anlasılmaktadır.
 
2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesinin birinci fıkrasında, Danıstay dava dairelerinin nihaî kararlarının Danıstay'da temyiz edilebilecegi; 2575 sayılı Danıstay Kanunu'nun 38. maddesinde, Idari Dava Daireleri Kurulu'nun, idari dava dairelerinden ilk derece mahkemesi olarak verilen kararları temyizen inceleyecegi; 2577 sayılı Kanun'un 49/4. ve 50. maddelerinde, Danıstay dava dairelerine ısrar imkânı tanınmayıp, Danıstay Idari ve Vergi Dava Daireleri Kurulları kararlarına uyulmasının zorunlu oldugu kurala baglanmıstır.
 
Aktarılan kanun hükümlerine göre, Danıstay dava dairelerince ilk derece mahkemesi olarak verilen kararların Danıstay Idari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarınca bozulması hâlinde Danıstay dava dairelerine ısrar imkânı tanınmadıgından, bozma kararına uyularak Idari Dava Daireleri Kurulu kararında belirtilen gerekçelerle dava konusu islemin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.
 
Karar Sonucu: Açıklanan nedenlerle; 17/03/2010 tarih ve 2472/62 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının IPTALINE,"

 

 

 

 

 

 

 

 

Özdemir&Çelik Hukuk ve Arabuluculuk bürosu olarak sizlere, boşanma davası, boşanma avukatı, nafaka, velayet, ayrılık,anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma avukatı, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma, ücretsiz boşanma, avukatsız boşanma, boşanma ücreti, boşanma davası nasıl açılır vb. alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Büromuzda çalışma prensiplerimiz gereği telefon üzerinden danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ücretli olup söz konusu ücretler güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenmektedir. 

WhatsApp Destek