Telefon: 0532 386 78 40
PATENT NEDİR

 

 


PATENT NEDİR?

 

Patent; fikri ve sınai haklarından, "sınai haklar" başlığı altında incelenen ve sahibine mutlak ve münhasır yetkiler veren bir tür mülkiyet hakkıdır. Patent kavramı, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 82'nci ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Kanun'un 82'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; "Teknolojinin her alanındaki buluşlara yeni olması, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olması şartıyla patent verilir". Başka bir deyişle, patent; tekniğin bilinen durumunu aşan, yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlara verilen belgedir. Kanun'da yer alan tanımdan, patentin buluş olma, yeni olma, buluş basamağı içermesi ve sanayiye uygulanabilir olma şeklinde üç adet unsurdan oluştuğu söylenebilecektir. Bu unsurlar şunlardır:

Her patent esasında bir buluştur. Buluş, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, "Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat" olarak tanımlanmaktadır. Buluş, patent hukukunun en temel kavramıdır. Buluş, patent korumasının bizzat konusunu oluşturmaktadır. Patent verilebilirlik hususunda öncelikle ortada bir buluşun bulunması zorunlu olsa da, Sınai Mülkiyet Kanunu bu şatın yanında buluşun yeni olmasını, buluş basamağı içermesini ve sanayiye uygulanabilir olmasını da aramaktadır. 

Patent yeni olan buluşlara verilir. Bu açıdan, hiç bir hukuk sisteminde toplumca önceden bilinen ve tekniğin bilinen durumunu aşmayan buluşlara patent verilmemektedir.

Patentin, buluş basamağı içermesi, başka bir deyişle tekniğin bilinen durumunu aşması gerekmektedir. Tekniğin bilinen durumu, patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı veya sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgiler dağarcığı olarak tanımlanmaktadır(551 KHK madde 7).  Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar. Başvuru tarihinde veya bu tarihten sonra yayımlanmış olan ve başvuru tarihinden önceki tarihli ulusal patent ve faydalı model başvurularının ilk içerikleri tekniğin bilinen durumu olarak dikkate alınır.

Patentin konusunu oluşturan buluş, sanayiye uygulanabilir olmalıdır. Patenti diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarından ayıran en önemli unsur, sanayide kullanılabilir olma niteliğidir. Bir buluş, tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

WhatsApp Destek