Telefon: 0532 386 78 40
PATENT HAKKINA TECAVÜZ OLMADIĞININ TESPİTİ DAVALARI
 
 
PATENT HAKKINA TECAVÜZ OLMADIĞININ TESPİTİ DAVALARI
 
 
Bilindiği üzere, patent hakkı saldırıya uğrayan bir kişi gerek idari başvuru yollarıyla gerekse de mahkemeye dava açmak suretiyle hakkını korumaya çalışmaktadır. Patent hakkının idari başvuru yoluyla korunması Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru ve itirazlar yoluyla, patent hakkının yargısal yolla korunması ise Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesine açılan davalar yoluyla olmaktadır. Patent hakkının korunması için açılan davalara; Türk Patent ve Marka Kurumunun(YİDK) verdiği nihai kararlara karşı açılan davalar, tecavüzün mevcut olmadığının tespiti için açılan davalar, patent hükümsüzlük davaları, tecavüz davaları, patent hakkının gaspı davaları, buluşu yapan olarak tanınma ve adın belirtilmesi davası, lisansa ilişkin davalar ve işçi buluşları ile ilgili davalar örnek olarak gösterilebilir. 
 
Patent hakkına tecavüzün olmadığın tespiti davası, uygulamada sıklıkla karşılaşılan dava tiplerinden birisidir. Patent hukukuna özgü bir tespit davası olan söz konusu bu dava, Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 154.maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu hükme göre; "Menfaati olan herkes, Türkiye’de giriştiği veya girişeceği ticari veya sınai faaliyetin ya da bu amaçla yapmış olduğu ciddi ve fiili girişimlerin sınai mülkiyet hakkına tecavüz teşkil edip etmediği hususunda, hak sahibinden görüşlerini bildirmesini talep edebilir. Bu talebin tebliğinden itibaren bir ay içinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın menfaat sahibi tarafından kabul edilmemesi hâlinde, menfaat sahibi, hak sahibine karşı fiillerinin tecavüz teşkil etmediğine karar verilmesi talebiyle dava açabilir. Bildirimin yapılmış olması, açılacak davada dava şartı olarak aranmaz. Bu dava, kendisine karşı tecavüz davası açılmış bir kişi tarafından açılamaz". Tecavüzün mevcut olmadığına ilişkin olarak hak sahibine karşı açılan bu dava, sicile kayıtlı tüm hak sahiplerine tebliğ edilir. Kanun'un 154.maddesinde düzenlenen bu tespit davası, patent hükümsüzlük davasıyla birlikte de açılabilir. 
 
Sınai Mülkiyet Kanunu'nda öngörülen davalarda görevli mahkeme, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir. Dolayısıyla Patent hakkına tecavüzün olmadığın tespiti davasında da fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Bu mahkemeler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince; fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye ceza mahkemesince bakılır.
WhatsApp Destek