Telefon: 0532 386 78 40
PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

 

 

PATENT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR
 
 
1.Kimler Patent Başvurusu Yapabilir
 
Patent başvurusunun kimler tarafından yapılabilceği, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 160'ıncı maddesinde düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, patent başvuru işlemleri; gerçek ya da tüzel kişilerin bizzat kendileri tarafından yapılabileceği gibi bu kişilerce yetkilendirilen ve sicile kayıtlı bulunan patent vekilleri tarafından da yapılabilir. Kanun patent başvuru işlemlerinin yürütülmesinde patent vekillerine münhasır yetki tanımaktadır. Yani Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan sınavı geçip, Kanun ve Kurum nezdindeki yönetmelikteki gerekli şartları yerine getirip patent vekili sıfatını kazanamamış olan avukatlar, gerçek veya tüzel kişileri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil edemez. 
 
Patent başvurusunda bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Kurum nezdindeki işlemlerinin yürütülmesinde patent vekili görevlendirmek istemezlerse başvuru işlemlerini bizzat kendileri yapmak zorunda kalacaktır. Fakat genel hukuki bilgiden çok özel teknik bilgiye dayanan ve bu nedenle çoğu hukukçunun bile yeterli bilgi sahibi olmadığı Patent, Marka ve Faydalı Model gibi alanlarda profesyonel yardım almak, hak kayıplarının önüne geçmek bakımından ciddi öneme sahiptir. Bu açıdan patent başvurularınızı ve devamı niteliğindeki işlemlerinizi, alanında uzman bir patent vekili marifetiyle yapmanızı tavsiye ederiz. 
 
2. Patent Başvurusunun Yapılma Şekli
 
Patent başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinden Online olarak yapılabileceği gibi başvuru sahiplerince ya da bu kişilerin patent vekilleri tarafından fiziki olarak Kurum nezdinde elden başvuru yapılabilir.
 
3. Patent Başvurusu Nereye Yapılır
 
Patent başvurusu, Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan "Türk Patent ve Marka Kurumu'na" yapılır. Patent başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından işleme alınır ve gerekli inceleme ve usulü işlemlerin tamamlanmasının ardından başvurucuya patent verilip verilmeyeceğine karar verilir. Bu hususlar, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 95'inci maddesinde açıklanmaktadır. 
 
Türk Patent ve Marka Kurumu, 90'ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurları tam olan veya ikinci fıkraya uygun olarak unsurları tamamlanan başvuruyu, 90'ıncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile yönetmelikle belirlenen diğer şeklî şartlara uygunluk bakımından inceler. Başvurunun şeklî şartlara uygun olmadığı anlaşılırsa, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde eksikliği gidermesi istenir. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi hâlinde başvuru reddedilir. Başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse 96'ncı madde hükmü uyarınca araştırma raporu düzenlenir. 
 
Başvuru sahibi başvuruyla birlikte veya bildirime gerek olmaksızın başvuru tarihinden itibaren on iki ay içinde ücretini ödemek kaydıyla araştırma talebinde bulunur. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır. Başvuru sahibinin birinci fıkra hükmüne uygun olarak araştırma talebinde bulunması durumunda, başvurunun şeklî şartlara uygunluk bakımından eksikliğinin olmadığı anlaşılırsa veya eksiklikler süresi içinde giderilirse araştırma raporu düzenlenir, başvuru sahibine bildirilir ve Bültende yayımlanır. Araştırma raporu, başvurunun 97 nci madde uyarınca yayımlanmış olması hâlinde ayrı olarak, yayımlanmamış olması hâlinde ise başvuru ile birlikte Bültende yayımlanır.
 
Başvuru sahibi, araştırma raporunun bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek incelemenin yapılmasını talep eder. Aksi takdirde başvuru geri çekilmiş sayılır. Kurum, başvuru sahibinin inceleme talebi üzerine başvurunun ve buna ilişkin buluşun, bu Kanun hükümlerine uygunluğunu inceler.Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen inceleme raporunda başvuru ve buna ilişkin buluşun bu Kanun hükümlerine uygun olduğunun belirtilmiş olması hâlinde patentin verilmesine karar verilir, başvuru sahibine bildirilir, bu karar ve patent Bültende yayımlanır.
 
4. Patent Başvurusunda Gerekli Belgeler
 
Patent başvurusunda hangi belgelerin gerekli olduğu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 90'ıncı maddesinde ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Buna göre Patent başvurusu; 
-Başvuru formunu,
-Buluş konusunu açıklayan tarifnameyi,
-İstemleri,
-Tarifnamede veya istemlerde atıf yapılan resimleri,
-Özeti,
-Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgiyi kapsar.
 
Patent verilmesi talebi, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ile Türkçe veya ikinci fıkrada belirtilen yabancı dillerden biri ile yazılmış tarifname veya önceki bir başvuruya yapılan atfa ilişkin tüm belgelerin Kuruma verildiği tarih itibarıyla patent başvuru tarihi kesinleşir ve başvuru işleme alınır. Buluş, genetik kaynağa veya genetik kaynakla bağlantılı geleneksel bilgiye dayanıyorsa bu kaynağın nereden alındığına ilişkin açıklamaya, patent başvurusunda yer verilir. Buluşu yapan, başvuruda belirtilir. Ancak buluşu yapan, isminin gizli tutulmasını isteyebilir. Başvuru sahibinin buluşu yapan olmaması veya buluşu yapanlardan sadece biri veya birkaçı olması hâlinde bu kişiler, patent başvuru hakkını ne şekilde elde ettiklerini başvuruda açıklamak zorundadır. Buluşu yapanın başvuru veya patent sahibinden buluşu yapan olarak tanınmasını ve adının belirtilmesini isteme hakkı vardır. Başvuruya ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
 
5. Patent Başvurusu Ücreti
 
Devletin sunduğu diğer hizmetlerde olduğu gibi patent başvurusunda da çeşitli kalemlerde ücretler alınmaktadır. Bu ücretler, "30286 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Patent ve Marka Kurumunca 2018 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de" ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Bu Tebliğ'de patent ücretleri, elektronik/mobil imza/e-devlet kapısı ile yapılan talepler ve fiziki evrak ile yapılan talepler olmak üzere iki farklı şekilde hesaplanmaktadır. Yani eğer patent başvurunuzu online olarak Kurumun internet sitesinden yapacak iseniz, örneğin 2018 yılı için patent belgesi düzenleme ücreti olarak 187,20-TL ödemek zorundasınız; fakat aynı yılda fiziki evrak ile başvuru yaparsanız patent belgesi düzenleme ücreti olarak 335,51-TL ödemek zorunda kalırsınız. Patent ücretleri konusunda ayrıntılı bilgi için, Kurum'un yayınlamış olduğu Tebliğ'i incelemenizi öneririz. Son olarak; Kurum tarafından verilen hizmetlerle ilgili ücretlere ilişkin ödemeler, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren sadece Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası nezdinde bulunan Kurum ilgili hesaplarına, kurumsal tahsilat/havale/kredi kartı yoluyla kabul edilmektedir. EFT ile yapılan ödemeler ve ATM (Bankamatik) aracılığıyla yapılan ödemeler karşılığında hizmet verilmemektedir.Yabancı para cinsinden ödeme gerektiren çevrimiçi işlemler için ödemelerin doğrudan Ziraat Bankası Şubelerinden veya Vakıflar Bankası Şubelerinden ya da bu bankaların internet bankacılığı aracılığıyla yapılması gerekmektedir.
WhatsApp Destek