Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Kamu İhalelerinde Hangi Mevzuat Uygulanır

 

 

 

KAMU İHALELERİNDE HANGİ MEVZUAT UYGULANIR

 

          Kamu ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar en temelde iki farklı kanunda düzenlenmektedir. Bu kanunlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'dur. Ayrıca Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu bulunmaktadır.

          2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri konularındaki ihalelerde uygulanacak hükümleri içermektedir. Fakat 22/1/2002 tarihinde yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamından çıkarılmıştır. 4734 sayılı Kanun'un yayınlanmasından sonraki son durum aşağıdaki gibidir:

 

A- Devlet İhale Kanunu Kapsamındaki İşler

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin;

  1. Satım işleri

  2. Kira İşleri

  3. Trampa İşleri

  4. Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi İşleri

  5. Taşıma İşleri

B- Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İşler

  1. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı tüzel kişilerin her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri

  2. Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri

  3. Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşların her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işleri

  4. 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları şirketlerin yapım ihaleleri

  5. Ayrıca Kanun'un 3'üncü maddesinde birtakım istisnalara yer verilmiştir.

WhatsApp Destek