Telefon: 0532 386 78 40
KİRACININ TAHLİYESİ

 

 

 

KİRACININ TAHLİYESİ

 

Günümüzde sözleşmelerin en yoğun yapıldığı alanlardan birisi de gayrimenkul hukukudur. Gayrimenkul hukukunun büyük bir bölümünü ise, kira hukuku ve kira sözleşmeleri oluşturmaktadır. Gerek konut gerek işyeri olsun, birçoğumuz bu sözleşmelerin tarafı olarak bulunmaktayız. Kira sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uyuşmazlığın temelini, taraflar arasındaki kira ilişkisini de oluşturan kira sözleşmesi oluşturmaktadır.

Kira sözleşmesi; TBK m.299 a göre, “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı,  kiracının da buna karşılık kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”.

Bu sözleşme, taraflarına, yani kiracıya ve kiraya verene bir takım yükümlülükler yüklemektedir.

 

A-KİRAYA VERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

 

Yan giderlere katlanma borcu

Kiralananın kullanımıyla ilgili borçları içerir. Kiracı, konut ve çatılı işyeri kiralarında, sözleşmede aksi öngörülmemişse veya aksine yerel adet yoksa ısıtma, aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine katlanmakla yükümlüdür.

Önemli ayıplarla teslim

Borçlunun temerrüdüne veya kiraya verenin kiralananın sonradan ayıplı duruma gelmesinden doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurulabilir

Kiralananın teslim anındaki ayıplarından sorumluluk

Önemli olmayan ayıplarla teslim

Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesinde sorumluluk

Kiralananda sonradan ortaya çıkan ayıplardan dolayı kiraya verenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere başvurulabilir.

Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma borcu

 

B-KİRACININ HAKLARI;

 

Ayıpların giderilmesini,

Kiracı, kiraya verenden; kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir.

Ayıbın giderilmemesi halinde kiracının bir takım seçimlik hakları bulunmaktadır bunlar;

* Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi halinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir.

* Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirebilir.

* Kiraya veren, kiracıya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek, onun seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

* Kira bedelinden ayıpla orantılı bir indirim yapılmasını

* Son iki seçenekle birlikte zararın giderilmesini talep edebilir.

* Önemli Ayıp veya ayıpların varlığı halinde kiracı  kira sözleşmesini feshedilebilir.

 

***Üçüncü kişinin sözleşmenin kurulmasından sonra üstün hak sahibi olması halinde sorumluluk

Sözleşmenin kurulmasından sonra kiralanan herhangi bir sebeple el değiştirirse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur. Kamulaştırmaya ilişkin hükümler saklıdır. Sözleşmenin kurulmasından sonra üçüncü bir kişi, kiralanan üzerinde kiracının hakkını etkileyen bir ayni hak sahibi olursa, kiralananın el değiştirmesiyle ilgili hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Taşınmaz kiralarında, sözleşmeyle kiracının kiracılık hakkının tapu siciline şerhikararlaştırılabilir.

 

C-KİRACININ BORÇLARI

Kira bedelini ödeme borcu

Kiracı, aksine sözleşme ve yerel adet olmadıkça, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür.

Kiracı, kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir. Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür.

Ancak, kiracıya 30 günlük süre tanınmanın bir fayda vermeyeceği anlaşılıyorsa veya kiracı kasten ağır veriyorsa ya da çevredekiler açısından bu durum çekilmez hale gelmiş ise 30 günlük süre tanınmasına gerek yoktur. Kiralayan hemen sözleşmeyi feshedebilir.

Konut ve çatılı iş yeri kiraları dışındaki kira sözleşmelerinde ise, kiracı sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmezse, kiralayan herhangi bir süreye tabi olmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

Kiracının kira bedelinin indirilmesine ve zararının giderilmesine ilişkin hakları saklıdır.

 

Özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcu 

Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren, konut ve çatılı işyeri kirasında, en az otuz gün süre vererek, aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunur. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür

 

Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu

Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemekle yükümlüdür.

Ayıpları kiraya verene bildirme borcu

Kiracı, kendisinin gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür; aksi takdirde bundan doğan zarardan sorumludur.

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın gösterilmesine katlanma borcu

Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır.

Kiracının tahliyesi kanunda ön görülen şartların gerçekleşmesi durumunda tahliye davası ile veya kanunda sayılan zorunlu durumlar çerçevesinde ihtiyaca binaen gerçekleşmektedir.

Tahliye davası açabilmek için öncesinde yapılacak takip veya ihtarname gibi birkaç hukuki işlemin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Gerek süreler gerek tahliye davası aşaması ve öncesinde yapılacak işlemler bakımından hukuki destek alarak ilerlemek hakkınızı daha kolay kazanmanızı sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özdemir&Çelik Hukuk ve Arabuluculuk bürosu olarak sizlere, kiracının tahliyesi, icra, kira sözleşmesi örneği, kiracının evden çıkarılması, kiracımı nasıl tahliye ederim, boşanma davası, boşanma avukatı, nafaka, velayet, ayrılık,anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma avukatı, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma, ücretsiz boşanma, avukatsız boşanma, boşanma ücreti, boşanma davası nasıl açılır vb. alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Büromuzda çalışma prensiplerimiz gereği telefon üzerinden danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ücretli olup söz konusu ücretler güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenmektedir. 

 

WhatsApp Destek