Telefon: 0532 386 78 40
HUKUKUMUZDA VERGİLENDİRME AŞAMALARI, VERGİ HATA VE CEZALARI

 

 

HUKUKUMUZDA VERGİLENDİRME AŞAMALARI, VERGİ HATA VE CEZALARI

 

Vatandaş olarak zorunlu ihtiyaçlarımızın karşılanması ve düzgün bir toplum içerisinde yaşayabilmemiz için devlete bir takım yükümlülükler ve görevler düşmektedir. Bu görevlerin ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde çeşitli kaynaklar kullanılmaktadır. Bu kaynakların önemli bir kısmını ise biz vatandaşların ödediği vergiler oluşturmaktadır.  Gerek şahsi gerek kurumsal faaliyet alanlarında vergi hukukundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz bazen hukuki uyuşmazlıklar yaşamamıza sebep olmakta ve sıkıntılı bir hukuki süreçle bizi karşı karşıya bırakabilmektedir.

 

Vergilendirme süreci 4 temel aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarıdır. Verginin tarhı, vergi alacağının devlet tarafında hesaplanmasını ifade eder. Verginin tebliği, vergilendirmeyi ilgilendiren bir konunun mükellefe bildirilmesini ifade eder. Verginin tahakkuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödeme aşamasına gelmesini ifade eder. Tahsil ise verginin ödeme aşamasına gelmesini ifade eder. Vergilendirme sürecinde idarenin yaptığı işlemde yanlışlık, vergi hatası olarak nitelenir. Vergi hataları; hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere ikiye ayrılır. Hesap hataları; mükerrer vergi, matrahta veya vergi miktarında hata gibi hatalardır. Vergilendirme hataları ise; verginin konusunda, mükellefiyette, mükellefin şahsında, vergilendirme veya muafiyet döneminde hatalardır.  İdareye başvurarak bu vergi hatalarının düzeltilmesini talep etmek mümkündür.  İdari bir işlemle düzeltilebilecek vergi hataları olduğu gibi bazı hatalar için dava yoluna başvurmak gerekebilmektedir. Vergi dairesi, vergi tarhı yapmak için gerekli görürse yoklama, inceleme, arama ve bilgi toplama gibi işlemler yapar. Böylece vergiyi doğuran olayla ilgili maddi vakıaları, defter kayıtlarını ve belgeleri (fatura, makbuz, irsaliye, gider pusulası vs.) araştırarak vergi sorumluluğunun kapsamını tespit eder.

 

İnceleme aşamasının başından itibaren hukuki destek alarak hareket etmek çok önemlidir. Zira bu aşamada yaşanan sıkıntılar yargılama sürecinin seyrini değiştirmektedir. Vergi hukuku gibi sistemsel bir bilgiyi gerektiren bu alanda avukatın yalnızca vergi hukuku bilgisinin iyi olması yeterli olmamaktadır. Çünkü bazı vergi cezaları, idari para cezasını gerektirebileceği gibi bazı vergi cezaları ise hapis cezasını gerektirmektedir.  Bu sebeple vergi hukukunun yanında; idare hukukunda ve ceza hukukunda da önemli bir bilgi birikimine ve tecrübeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçte iyi ve tecrübeli bir avukatın yanında, tecrübeli bir müşavirinde bakış açısının hukuki sürece dâhil edilmesi davanın kazanılması yönünden daha etkili olacaktır.

 

Vergi hukuku ile ilgili danışmanlık hizmeti ve dava takip işlemleri konularında tecrübeli avukatlarımız ve müşavirlerimizin ortak incelemeleri ve çalışmaları ışığında titizlikle hizmet verilmektedir.

WhatsApp Destek