Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI

 

 

HIRSIZLIK SUÇU VE CEZASI


I. BASİT HIRSIZLIK 

Hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanunu'nun 141'inci ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Kanun'un 141'inci maddesinde hırsızlık suçunun basit hali tanımlanmaktadır. Buna göre basit hırsızlık, "zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimse" şeklinde tanımlanmaktadır. Hırsızlık suçunun basit şeklini işleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. 

II. NİTELİKLİ HIRSIZLIK

Hırsızlık suçunun nitelikli hali Kanun'un 142'nci maddesinde düzenlenmektedir. Nitelikli hırsızlık suçunda, basit hırsızlık suçunda verilecek olan ceza çeşitli oranlarda arttırılacaktır. Nitelikli hırsızlıkta ceza arttırım oranları ise, Kanun'da yer alan çeşitli kriterlere göre belirlenmektedir. Nitelikli hırsızlık suçunun unsurları ve cezası aşağıda açıklanmaktadır:

Hırsızlık suçunun aşağıdaki 4 tarzda işlenmesi hâlinde, fail üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır:

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
b) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
c) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
d) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

Hırsızlık suçun aşağıdaki 8 tarzda işlenmesi hâlinde, fail beş yıldan on yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Suçun, aşağıda belirtilen (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
g) Büyük veya küçük baş hayvan hakkında,
h) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina
veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

Hırsızlık suçunun sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

III. SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENMESİ

Türk Ceza Kanunu'nun 143'üncü maddesine göre, hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, suçun basit hailine göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

IV. DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HALLER

Türk Ceza Kanunu'nun 144'üncü maddesine göre, hırsızlık suçunun, paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde işlenmesi veyahut bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, işlenmesi halleride, fail şikayet üzerine iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

V. HIRSIZLIK KONUSU MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI

Türk Ceza Kanunu'nun 145'inci maddesine göre, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

VI. KULLANMA HIRSIZLIĞI 

Türk Ceza Kanunu'nun 146'ncı maddesine göre, hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde, şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu
hüküm uygulanmaz.

VII. ZORUNLULUK HALİNDE HIRSIZLIK

Türk Ceza Kanunu'nun 147'inci maddesine göre, hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

VIII. YARGITAY KARARLARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2020/16 E., 2020/181 K. Sayılı kararı, "Hırsızlık suçunun manevi unsuru olarak 'yarar sağlama' şartı"

TCK'nın 141/1. maddesinde tanımı yapılan hırsızlık suçunun manevi unsuru kast olup, failin fiili madde metinde de açıkça belirtildiği üzere, kendisine veya başkasına yarar sağlama maksadıyla işlemesi gerekir. Bu açıklamalar doğrultusunda, sanığın çalışanlara ait bankamatik kartlarını yetkili mercilere delil olarak sunmak maksadıyla aldığı, sanığın suça konu kartları almasında TCK'nın 141. maddesinde belirtilen 'yarar sağlama' maksadının bulunmadığı anlaşılmıştır. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.01.2016 tarihli ve 709-33 sayılı kararında 'Sanığın iki yıldır birlikte olduğu mağdurenin bir başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünerek evine gidip yanındaki silahı mağdureye doğrultarak tehdit ettiği ve mağdurenin elinde bulunan cep telefonunu arama kayıtlarına bakmak için zorla aldıktan yaklaşık 20 gün sonra iade etmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın bir yıldır birlikte olduğu mağdurenin bir başka kişiyle ilişkisi olup olmadığını öğrenmek için telefonunu aldığı anlaşılmakta olup, sanığın telefonu faydalanma amacıyla aldığı sabit olmadığından üzerine atılı yağma suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı'

Yargıtay 17.Ceza Dairesi 2019/13377 E., 2020/85 K. Sayılı kararı, "Hırsızlık suçunda nitelikli hal"

Somut olayda; sanık jammer tabir edilen sinyal kesici cihaz ile müştekinin aracını kilitlemesini engelleyerek, müşteki aracının yanında ayrıldıktan sonra araca girerek araçtan iki adet poşet alarak araçtan indiği sırada kolluk görevlilerince yakalandığı anlaşılmıştır. Suç tarihinde yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK’ nun 142/1-b maddesi ile “Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında“ işlenen hırsızlık suçları yönünden nitelikli halin öngörüldüğü, inceleme konusu eylemde aracın kilitlenmek sureti ile ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınma vasfı bulunmaması nedeni ile 5237 sayılı TCK’ nun 2. maddesi ile düzenlenen kanunilik ilkesi de göz önüne alınarak sanığın eyleminin açıktan hırsızlık olarak nitelendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu tür eylemlere bakan daireler arasında görüş farklılıkları vardır. Bu eylem de daha sonra yasal düzenleme ile nitelikli hale getirilmiştir. Açıklanan nedenle, Dairemizin anılan kararında usul ve Yasa'ya aykırı bir yön bulunmaması nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 27/11/2019 tarih ve 2015/239832 sayılı itiraz dilekçesinde ileri sürülen düşünce yerinde görülmediğinden REDDİNE"

Yargıtay 8.Ceza Dairesi 2017/11772 E, 2019/15457 K. Sayılı kararı, "Hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve iftira suçu"

Sanığın, 12.10.2013 tarihinde Erdemli Polis Merkezi Amirliği'ne verdiği ifadesinde, mağdurun işyerinin önünde park halinde bulunan motosikletini çaldığı yönündeki şikayeti üzerine mağdur hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldığı, sanığın 24.10.2013 tarihinde verdiği ifadesinde ise, mağdura motosikleti kendi rızasıyla verdiğini, ancak motosikleti gün içerisinde getirmediğinden ilk ifadesinde olduğu gibi beyanda bulunduğunu belirtmesi karşısında; sanığın, hırsızlık suçunu işlemediğini bildiği halde, hakkında bu suçtan soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını sağlamak amacıyla mağdura hukuka aykırı bir fiil isnat etmek suretiyle şikayette bulunduğu, bu nedenle yüklenen suçtan mahkumiyeti yerine yeterli olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

 

 

 

 

 

 

 

Özdemir&Çelik Hukuk ve Arabuluculuk bürosu olarak sizlere, ceza davası, ceza avukatı, tutukluluk, adli kontrol, yurt dışı çıkış yasağı, boşanma davası, boşanma avukatı, nafaka, velayet, ayrılık,anlaşmalı boşanma protokol örneği, boşanma dilekçesi örneği, boşanma avukatı, boşanma dilekçesi nasıl yazılır, boşanma davası nasıl açılır, anlaşmalı boşanma, ücretsiz boşanma, avukatsız boşanma, boşanma ücreti, boşanma davası nasıl açılır vb. alanlarda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Büromuzda çalışma prensiplerimiz gereği telefon üzerinden danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz ücretli olup söz konusu ücretler güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre belirlenmektedir. 

WhatsApp Destek