Telefon: 0532 386 78 40 // 0506 052 37 66
Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı İtiraz- Ceza ve Tazminat Dilekçe Örneği

 

 

 

............... İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

ŞİKAYETÇİ :

VEKİLİ : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

SANIK    :

KONU    : Haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı olarak itiraz eden sanıkların hapisle cezalandırılması ve ……- TL tazminata hükmedilmesi istemidir.

TAKİP DOSYASI :

DAVA DEĞERİ : ….........-TL

 

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimize olan borcundan dolayı, borçlu ..... aleyhine .... sayılı dosyası ile açılan icra takibinde 3.kişi olan sanık …..... 'a borçlunun nezdindeki alacağının haczi için haciz ihbarnamesi tebliğ edilmiştir.

2- Sanık, haciz ihbarnamesine itiraz ederek, borçlunun nezdinde alacağı bulunmadığını bildirmiştir.

3- Sanığın bu beyanı gerçeğe aykırıdır. Şöyle ki;……………

4-Ayrıca İİK’nun 89/4.maddesi uyarınca, sanıktan ……-TL tazminat talebimiz bulunmaktadır.

5- Sanığın eylemi, İİK 338. maddesine göre suç oluşturduğundan, sanığın cezalandırılması ve hakkında tazminata hükmedilmesi için mahkemenize başvuru zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER : İİK 89, 338 ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER : İcra takip dosyası ve sair deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanıkların eylemine uyan İİK 338. maddesi uyarınca HAPİSLE CEZALANDIRILMALARINA ve sanık hakkında ….. TL tazminata hükmedilmesine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanıklara yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../...

 

Şikayetçi Vekili

Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

WhatsApp Destek