Telefon: 0532 386 78 40
Birinci Haciz İhbarnamesi (İİK 89-1)

 

                    T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO :                                                                                                                                                                                          Örnek No: 20

 

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

1-Üçüncü şahsın adı, soyadı

ve adresi                                  :

 

2-Alacaklının ve varsa vekilinin

adı, soyadı ve adresi              : Av.Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

3-Borçlunun ve varsa vekilinin

adı, soyadı ve adresi                :

 

4-Haczin neye ilişkin olduğu

ve haczin hangi miktar için

yapıldığı                                      :

 

5-Alacak tutarı ile faiz ve

giderler                                       : ..............-TL

 

                       Yukarıda bilgileri yazılı borçlunun nezdinizde bulunan ............... lira alacağı (malı) üzerine ..../..../...... tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ödemeniz gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur. ../../.....

(İİK m.89)

 

Müdür Yrd.

Mühür ve İmza

 

WhatsApp Destek