Telefon: 0532 386 78 40
APARTMAN AİDATI İCRA TAKİBİ

 

 

APARTMAN AİDATI İCRA TAKİBİ

 

1-Apartman Aidatı Nerede Düzenlenmektedir

Kat mülkiyetine tabi bir apartmanda, apartmanın aidat, doğalgaz, su, sıcak su vb. ortak giderlerinin ne şekilde tahsil edileceği Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20’nci maddesinde düzenlenmektedir.

2-Apartman Aidatı Ödemek Borcu Kime Aittir

Kat mülkiyeti şeklinde iskana açılan bir apartmanda, kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

3-Apartman Aidatı İcra Takibi Nasıl Yapılır

Yukarıda açıkladığımız üzere, apartman aidatını ödemeyen bir kat malikine karşı apartman yönetimi veya apartmanda kat maliklerinden birisi ister icra yoluna isterse de dava yoluna başvurabilir. Apartman aidatından sorumluluk esas olarak daire malikine aittir. Fakat apartman yönetimi ister daire malikine ister dairede kiracı olarak oturan kişilere, isterse de her ikisine karşı icra veya dava yoluna gidilebilir. Uygulamada genellikle hem daire malikine hem de kiracılara karşı birlikte icra takibi yoluna gidilmektedir.

Apartman aidatlarının tahsilinde icra takibi yoluna gitmek dava açmaktan daha avantajlıdır. Kendisine karşı icra takibi başlatılan daire malikleri genellikle “dairemde kiracı oturuyor, aidatlardan sorumluluk kiracıya aittir” şeklinde savunma yaparak icra takibine itiraz etmektedirler. Fakat bu itiraz ödemesi gereken borçları arttırmakta, daire maliklerini aidatlara ek olarak icra ve dava masraflarını ödemek zorunda bırakmaktadır. Daire maliklerinin yapmış oldukları bu savunmalar KMK m.20 hükmü çerçevesinde mahkemelerce dikkate alınmamakta ve daire maliklerinin taşınır, taşınmaz ve alacaklarına haciz konulma ve sonrasında hacizli malların satışı ve aidat bedellerinin tahsili işlemleri yapılmaktadır.

4-Apartman Aidatı İcra Takibinde Taraflar Kimlerdir

Apartman ortak giderlerinin tahsili için açılan icra takiplerinde alacaklı tarafta, site ya da apartman yönetimini temsilen hareket eden kişi bulunmaktadır. Bu takibin borçlu tarafında ise, kat maliki ya da dairede kiracı olarak oturan kişi veya her ikisi bulunmaktadır.

5-Apartman Aidatı İcra Takibinde Ne Kadar Faiz İşler

Aidat giderlerinin tahsili için kat maliklerine ve kiracılara karşı başlatılan icra takiplerinde ödemekte gecikilen günler için ayrıca aylık yüzde beş oranında gecikme tazminatı hesaplanır. Aidat giderlerinin tahsili için açılan itirazın iptali davalarında mahkemeler, iddiaların somutlaştırılması yükü kapsamında hangi aidatın hangi döneme ait olduğu, hangi gecikme tazminatının hangi aidata ilişkin olduğu vb. bilgilerin ayrı ayrı icra takip talebinde ve itirazın iptali dava dilekçesinde yazılması gerektiğini belirtmektedir.

 

WhatsApp Destek