Telefon: 0532 386 78 40
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Yapılır

 

 

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN HER ŞEY

 

Makalemize geçmeden önce (buradan formu indirebilirsiniz) Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formunu indirmeniz ve makalede yapılan açıklamalara göre formu dikkatlice doldurmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya karar vermeden önce Anayasa Mahkemesinin www.anayasa.gov.tr internet adresinden de faydalanarak;  

 

        a- Anayasa’yı ve özellikle “Temel Hak ve Ödevler” başlıklı İkinci Kısım’ı,

        b- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ve Sözleşme’ye ek Türkiye’nin taraf olduğu protokolleri,

        c- 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanun’un 45 ila 51. maddeleri,

        d- 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59 ila 84. maddeleri,

        e- Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu dikkatle okunmalıdır.

Anayasa Mahkemesinin emsal kararlarına https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Söz konusu metinlere göre bireysel başvuru koşullarının gerçekleştiği düşünülüyorsa bireysel başvuru formu, bu kılavuzdaki açıklamalara uygun ve eksiksiz olarak doldurulup başvuru yapılabilir.

Başvuru formunun 6216 sayılı Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde öngörülen usul ve esaslara uygun biçimde doldurulmamasının başvurunun reddine yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle başvuru formunun doldurulmasında aşağıdaki hususların gözönünde tutulması gerekmektedir:

a) Bireysel başvuruların Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nde gösterilen ve Anayasa Mahkemesinin internet sayfasında örneği bulunan Bireysel Başvuru Formu kullanılarak yapılması zorunludur. Başvuru formu haricinde ayrı bir dava dilekçesi ya da bir başvuru dilekçesi doldurulması gerekmemektedir. Başvuru formu kullanılmadan başvuru yapılması hâlinde başvuruculara eksiklik yazısı gönderilmek suretiyle bireysel başvuru formunu usulüne uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları başvuruculardan istenmektedir.

b) Birden fazla başvurucu tarafından yapılan başvuruda her bir başvurucu için ayrı bir sayfa kullanılarak her başvurucuya ilişkin kişisel bilgilerin ayrı ayrı ve eksiksiz yazılması zorunludur. Başvuru formu, bilgisayar ortamında dolduruluyorsa başvurucu ve temsilci bölümlerinin altında yer alan butonlar kullanılarak başvurucu veya temsilci sayısı kadar sayfa üretilebilir. Başvuru formu, daktilo veya el yazısı ile dolduruluyorsa formun ilgili alanları yazıcıdan çıktı alınarak ya da fotokopi çekilerek çoğaltılabilir.

c) Formda istenen bilgiler bu kılavuzdaki talimatlar dikkate alınarak tam ve okunaklı bir şekilde doldurulmalı ve bu form başvurucu ya da varsa kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından imzalanmalıdır.

ç) Bireysel başvuru formunun Türkçe dışında bir dille doldurulması hâlinde başvurunun kabul edilmeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.

d) Başvuru formu el yazısı ile dolduruluyorsa silinmez bir kalem kullanılmalıdır.

e) Başvuru formu daktilo veya bilgisayar kullanılarak dolduruluyorsa okunaklı bir yazı karakterinin tercih edilmesinin ve yazı tipi boyutunun en az 12 punto seçilmesinin bireysel başvuru formunun incelenmesini kolaylaştıracağı dikkate alınmalıdır.

f) Başvuru formunda sadece başvurunun esasına yönelik ve başvurunun karara bağlanmasında zorunlu olan özlü bilgilere yer verilmeli; başvuru formu, ekleri hariç 10 sayfayı geçmemelidir.

g) Başvuru formunda bilgi tekrarından kaçınılmasına dikkat edilmelidir. Sayfa sayısının belirtilenden fazla olması durumunda başvuru formuna “Açıklamalar” kısmının en fazla 10 sayfalık bir özetinin eklenmesi gerekmektedir.

h) Bireysel başvuru formuna eklenen belgelerin onaylı suretlerden oluşmasına dikkat edilmelidir. Bireysel başvuru dosyalarının kararın verildiği yılı takip eden yıldan başlamak üzere bir (1) yıl sonra imha edileceği gözönünde bulundurulmalıdır.

ı) Gönderilen belgeler, tarih sırasına göre çok kısa ve özlü bir şekilde tanımlanarak düzenlenmelidir. Sayfaların sırasına göre numaralandırılması ve belgelerin birbirine tutturulması için zımba, ataş, yapıştırıcı bant kullanılmaması gerekmektedir.

Başvuru formuna aşağıdaki bilgilerin yazılması gerekir:

 

  1. GENEL BİLGİLER VE DİZİ PUSULASI

A. Başvurucu Sayısı: Bu kısma başvuru yapan kişi sayısının yazılması gerekir.

B. Başvuru Tarihi: Başvurunun yapıldığı tarihin gün, ay ve yıl şeklinde yazılması gerekmektedir. Başvuru formuyla birlikte harç tahsil makbuzunun Anayasa Mahkemesine, diğer mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine verildiği tarih başvuru tarihi olarak kabul edilecektir.  

C. Başvurucunun Anayasa Mahkemesi önünde devam eden başka bir başvurusu varsa numarası: Bu kısma, Anayasa Mahkemesi önünde devam eden başvuru numaralarının yazılması başvuru dosyalarının birlikte veya hızlı incelenmesini sağlayabilir. Daha önce sonuçlanan başvuruların yazılmasına gerek bulunmamaktadır.

D. Başvuru Dizi Pusulası: Başvuruda ileri sürülen iddiaların temellendirilmesi için gerekli görülen belgelerin tarih sırasına göre numaralandırılarak her bir belgenin ana başlıklar hâlinde sayfa numaralarıyla birlikte bu kısma yazılması gerekmektedir.

 

  1. BAŞVURUCU BİLGİLERİ

A. GERÇEK KİŞİ BAŞVURUCU

T.C. Kimlik Numarası:

Formdaki T.C. Kimlik Numarası ile ilgili alana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numaralarını yazmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan başvurucular bu alanı boş bırakacaklardır.

Adı:

Soyadı:

Formun bu alanlarına T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan ad ve soyadlarını, yabancılar ise pasaportlarında yer alan ad ve soyadlarını yazacaklardır. Başvurucunun geçerli kimlik belgesinde birden fazla adı veya soyadı varsa tamamı forma aktarılmalıdır. Adın ve soyadın değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekmektedir

Anne Adı:

Baba Adı:

Formun bu alanlarına başvurucular anne ve baba adlarını resmî kayıtlara uygun olarak yazacaklardır. Anne ve baba adının değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekmektedir.

Doğum Tarihi: Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında, yabancılar ise pasaportlarında yer alan bilgileri yazacaklardır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl biçiminde yazılmalıdır. Bu bilgilerin nüfus cüzdanında veya pasaportta yer aldığı şekliyle, kısaltılmaksızın ve değiştirilmeksizin yazılması gerekir.

Cinsiyeti:

Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan cinsiyetlerini, yabancılar ise pasaportlarında yer alan cinsiyetlerini yazacaklardır.

Uyruğu:

Bu alana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar T.C. kısaltmasını yazabilirler. Yabancı uyruklular, birden fazla uyruğu olanlar, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ile mülteciler durumlarını belirtir açıklamayı bu alana yazmalıdırlar.

Mesleği:

Başvurucunun mesleğini, mesleği yoksa durumunu belirten açıklamayı bu alana yazması gerekir.

Telefon Numaraları:

Elektronik Posta Adresi:

Başvuru formundaki telefon numaraları ve elektronik posta adresi ile ilgili kısma, telefon numarası ve elektronik posta adresi varsa yazılmalıdır. Formun bu alanına başvurucunun sürekli olarak kullandığı, kendisine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek ev, iş ve cep telefon numaraları ile elektronik posta adresinin yazması gerekmektedir. Başvurucunun bilgilendirilmesi için bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bunların doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler en kısa sürede güncellenmelidir.

Adresi:

Anayasa Mahkemesinin başvurucular ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Bu nedenle formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gereklidir. Başvurucu, bildirdiği adres bilgilerinin yanlış ya da eksik olması veya güncel olmamasından sorumludur. Bu itibarla formda belirtilen adres bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede Anayasa Mahkemesine bildirilip söz konusu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 

B. TÜZEL KİŞİ BAŞVURUCU

Mersis Numarası: Başvurucunun tüzel kişi olması hâlinde Merkezî Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarasının forma yazılması gerekir. MERSİS numarası yoksa vergi numarası veya tüzel kişinin kayıtlı olduğu sicilin ve numarasının yazılması gerekmektedir.

Unvanı:

Bu alana tüzel kişiliğin tesciline ilişkin belgelerde yer alan unvanının yazılması gerekir.

Telefon Numaraları:

Elektronik Posta Adresi:

Başvuru formundaki telefon numaraları ve elektronik posta adresi ile ilgili kısma, telefon numarası ve elektronik posta adresi varsa yazılmalıdır. Formun bu alanına başvurucu tüzel kişinin sürekli olarak kullandığı, kendisine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek iş ve cep telefonu numaralarının yazması gerekmektedir. Telefon numaraları ile ilgili kısma faks numarasının yazılması hâlinde bunun belirtilmesi gerekmektedir. Başvurucunun bilgilendirilmesinde bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bunların doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler en kısa sürede güncellenmelidir.

Adresi:

Anayasa Mahkemesinin başvurucular ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Bu nedenle formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gereklidir. Başvurucu, bildirdiği adres bilgilerinin yanlış ya da eksik olması veya güncel olmamasından sorumludur. Bu itibarla formda belirtilen adres bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede Anayasa Mahkemesine bildirilip söz konusu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

Temsilcinin Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Tüzel kişi adına, başvuru tarihi itibarıyla temsile yetkili kişinin adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasının yazılması ve temsile yetki belgesinin başvuru formuna eklenmesi gerekir. Temsilcinin yabancı olması hâlinde T.C. kimlik numarasının yazılmasına gerek olmadığı dikkate alınmalıdır.

 

  1. TEMSİLCİ BİLGİLERİ

A. AVUKAT

Adı:

Soyadı:

Formun bu alanlarına vekâletnamede yazılı olan ad ve soyadın yazılması gerekir. Adın ve soyadın değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekmektedir.

Kayıtlı Olduğu Baro:

Baro Sicil Numarası:

Avukatın kayıtlı olduğu baronun adı ile baro sicil numarası yazılmalıdır.

Temsil Olunan Başvurucu/Başvurucular:

Temsil olunan başvurucunun adı yazılabilir. Özellikle başvurucuların tamamının temsilcisi olunmadığı durumlarda temsil olunan başvurucunun veya başvurucuların adlarının yazılması gerekmektedir.

Telefon Numaraları:

Elektronik Posta Adresi:

Başvuru formundaki telefon numaraları ve elektronik posta adresi ile ilgili kısma, telefon numarası ve elektronik posta adresi varsa yazılmalıdır. Formun bu alanına avukatın sürekli olarak kullandığı, en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek iş ve cep telefonu numaralarının yazılması gerekmektedir. Başvurucunun bilgilendirilmesinde bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bunların doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler en kısa sürede güncellenmelidir.

Adresi:

Avukat aracılığıyla yapılan başvurularda, avukat ile yapılan yazışmalar ya da ona yapılan tebligatlar başvurucuya yapılmış sayılmaktadır. Anayasa Mahkemesinin başvurucu vekili ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Formda bildirilen yazışma adresinin UYAP sistemine kayıtlı adres olmasına dikkat edilmelidir. Başvurucu vekili, bildirdiği adres bilgilerinin yanlış ya da eksik olması veya güncel olmamasından sorumludur. Bu itibarla formda belirtilen adres bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede Anayasa Mahkemesine bildirip söz konusu bilgileri güncellemesi gerekmektedir.

 

B. AVUKAT OLMAYAN TEMSİLCİ

T.C. Kimlik Numarası:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan temsilcilerin 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numaralarını yazmaları gerekmektedir. Türk vatandaşı olmayan temsilciler bu alanı boş bırakacaklardır.

Adı:

Soyadı:

Formun bu alanlarına T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında yazılı olan ad ve soyadlarını, yabancılar ise pasaportlarında yer alan ad ve soyadlarını yazacaklardır. Temsilcinin geçerli kimlik belgesinde birden fazla adı veya soyadı varsa tamamı forma aktarılmalıdır. Ad ve soyadın değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekmektedir.

Anne Adı:

Baba Adı:

Formun bu alanlarına temsilciler anne ve baba adlarını resmî kayıtlara uygun olarak yazacaklardır. Anne ve baba adının değiştirilmeden ve kısaltılmadan yazılması gerekmektedir.

Doğum Tarihi:

Bu alana T.C. vatandaşları nüfus cüzdanlarında, yabancılar ise pasaportlarında yer alan bilgileri yazacaklardır. Doğum tarihi gün, ay ve yıl biçiminde yazılmalıdır. Bu bilgilerin nüfus cüzdanında veya pasaportta yer aldığı şekliyle, kısaltılmaksızın ve değiştirilmeksizin yazılması gerekir.

Uyruğu:

Bu alana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar T.C. kısaltmasını yazabilirler. Yabancı uyruklular, birden fazla uyruğu olanlar, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ile mülteciler durumlarını belirtir açıklamayı bu alana yazmalıdırlar.

Temsil Olunan Başvurucu/Başvurucular:

Temsil olunan başvurucunun adı yazılabilir. Özellikle başvurucuların tamamının temsilcisi olunmadığı durumlarda temsilcisi olunan başvurucunun veya başvurucuların adlarının yazılması gerekmektedir.

Temsil İlişkisi:

Bu kısma veli, vasi, kayyum veya tüzel kişi temsilcisi olduğunun belirtilmesi ve bu ilişkiye dayanak belgenin de forma eklenmesi gerekmektedir.

Telefon Numaraları:

Elektronik Posta Adresi:

Başvuru formundaki telefon numaraları ve elektronik posta adresi ile ilgili kısma, telefon numarası ve elektronik posta adresi varsa yazılmalıdır. Formun bu alanına temsilcinin sürekli olarak kullandığı, kendisine en kısa zamanda ve en kolay şekilde ulaşılabilecek ev, iş ve cep telefonu numaraları ile elektronik posta adresinin yazması gerekmektedir. Başvuru hakkında bilgilendirilmelerde bu alanda belirtilen iletişim bilgileri kullanıldığından bunların doğru ve güncel olması önem taşımaktadır. Bu nedenle söz konusu iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler en kısa sürede güncellenmelidir.

Adresi:

Anayasa Mahkemesinin başvurucu temsilcisi ile yapacağı her türlü yazışma, tebligat ve bilgilendirme yazıları formda belirtilen yazışma adresine gönderilecektir. Bu nedenle formda belirtilen adresin doğru ve güncel olması gereklidir. Başvurucu temsilcisi, bildirdiği adres bilgilerinin yanlış ya da eksik olması veya güncel olmamasından sorumludur. Bu itibarla formda belirtilen adres bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda bunun en kısa sürede Anayasa Mahkemesine bildirilip söz konusu bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

 

  1. AÇIKLAMALAR

Başvuru formunun bu bölümü zengin metin formatını desteklemektedir. Form bilgisayar ortamında dolduruluyorsa harici bir kelime işlemciyle oluşturduğunuz metinleri kopyalayapıştır yöntemi ile ilgili alanlara aktarabilir veya formun kendi metin biçimini kullanabilirsiniz.

A. Başvuruya Konu Olaylar ve Başvuru Yollarının Tüketilmesine İlişkin Aşamaların Tarih Sırasına Göre Açıklanması

Kamu gücünün ihlale neden olduğu iddia edilen işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özetinin yapılması ve başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların tarih sırasına göre yazılması gerekmektedir. Bu alanda; bireysel başvuru öncesinde başvuru konusu edilen kamu gücü işlemine karşı hangi başvuru yollarına gidildiğinin ve buralardan elde edilen sonuçların, başka bir anlatımla başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların ve neticelerinin belirtilmesi gerekmektedir. Bireysel başvuru konusu bir hak ve özgürlüğün kamu gücünün hangi işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edildiğine ilişkin olayların tarih sırasına bağlı kalınarak açık ve özet bir şekilde aktarılması gerekmektedir.

B. Başvuru Yollarının Tüketildiği veya Başvuru Yolu Öngörülmemişse İhlalin Öğrenildiği Tarih

Bireysel başvuru yapılmadan önce ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının tüketilmiş olması gerekir. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce bu yolların tüketilip tüketilmediği ve mevcut kararın kesinleşmiş olup olmadığı değerlendirilmelidir.

1.Başvuruya Konu Nihai Kararı Veren Mahkeme\Merci\Makam

Bu alanda ihlale neden olan olaya ilişkin kesin (son karar) kararı veren mahkeme, merci veya makamın yazılması gerekmektedir. Başvuru konusu bir mahkeme kararıysa son kararı veren ilk derece, istinaf ya da temyiz mahkemesinin hangisi olduğu, varsa dairesinin gösterilmesi gerekir.

2.Kararın Tarih ve Sayısı Başvuruya konu kesin kararın (başvuru yollarının tüketildiğini gösteren en son karar) tarihi ile esas ve karar numaraları yazılmalıdır.

3.Tebliğ veya Öğrenme Tarihi İhlale neden olduğu iddia edilen kesin karar ya da işlem tebliğ edilmişse tebliğ tarihinin, tebliğ edilmemişse tefhim tarihinin, tebliğ veya tefhim yoksa öğrenme tarihinin belirtilmesi gerekmektedir. Tebliğ veya öğrenmeye ilişkin belge varsa başvuru formuna eklenmelidir.

C. Bireysel Başvuru Kapsamındaki Haklardan Hangisinin Hangi Nedenlerle İhlal Edildiği ve Buna İlişkin Gerekçeler ve Delillere Ait Özlü Açıklamalar

Bireysel başvuru kapsamındaki güncel ve kişisel haklardan hangisinin hangi nedenle ihlal edildiği, buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar ile ihlal edildiği iddia edilen temel haklar ve bunlara ilişkin açıklamaların birbiriyle ilişkilendirilerek ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Bu alanda başvurucu, Anayasa ile güvence altına alınan haklarından hangisinin ya da hangilerinin ihlal edildiğini açık ve özet bir şekilde ifade etmeli; şikâyetlerinin Anayasa’nın hangi maddelerine dayandığını belirtmelidir.

Anayasa ile güvence altına alınan haklarından hangisinin ihlal edildiği “Haklar” başlığı altına ayrı ayrı, karşılarına bu hakların hangi nedenle ihlal edildiğinin açık ve özet bir şekilde yazılması gerekmektedir. Ayrıca başvuru konusu edilen kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların hangi temel hakkı ihlal ettiğine ilişkin bağlantının kurulup açıklanması gerekmektedir. Başvurucu gerekçelerini açık, sade ve anlaşılır bir şekilde delilleriyle birlikte ortaya koymalıdır.

Şayet başvurucunun birden fazla Anayasal hak ihlali iddiası varsa her bir şikâyete ait açıklamayı ayrı ayrı yapması gerekmektedir.

Bu alanda başvurucunun kamu gücü kullanılarak kişisel ve güncel bir hakkının ihlal edildiğini ve mağduriyetinin başvurunun yapıldığı sırada da sürdüğünü gerekçeleriyle birlikte açıklaması gerekir. Başvurunun Anayasa Mahkemesince kabul edilebilmesi için bir temel hakkı şahsen ve doğrudan zedeleyen bir kamu gücü işleminin varlığı ve bu ihlal nedeniyle meydana gelen mağduriyetin başvuru yapıldığı sırada da devam ediyor olması gerekmektedir. Bu nedenle başvuru konusu bireysel işlemle bir temel hakkı şahsen ve doğrudan etkilenmeyen kişilerin başvuruları kabul edilemez bulunup reddedilmektedir.

 

  1. DİĞER BİLGİLER

A. MAZERET

Başvuru, süresi içinde yapılamamışsa mazerete ilişkin açıklamaların bu kısma yazılması gerekmektedir. Başvurunun başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Bununla beraber başvuru süresinin mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle kaçırılması hâlinde mazeretin kalktığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde mazerete ilişkin açıklamaları da içeren başvuru formu ve eklerinin yanı sıra mazereti ispatlayan belgelerle birlikte başvuru yapılabilir. Bu alana mazeretin başlangıç ve bitiş tarihinin de yazılması gerekir. Başvurunun mücbir sebep veya ağır hastalık gibi haklı bir mazeret nedeniyle süresinde yapılamadığı durumda mazerete ilişkin belgeler başvuru formuna eklenir.

Anayasa Mahkemesinin adli tatile tabi olmadığı ve adli tatil süresince başvuru süresi ile diğer sürelerin işlemeye devam ettiği gözönünde bulundurulmalıdır.

B. TEDBİR

Bu alana tedbir talebi varsa nedenleri yazılmalıdır. Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir. Gerekmediği hâlde tedbir talebinde bulunulması başvurunun sonuçlandırılma sürecinin uzamasına neden olabilir. Tedbir talebinin gerekçesinin açıkça yazılması gerekmektedir.

C. GİZLİLİK

Kamuya açık belgelerde kimliğin gizli tutulması talebi varsa bunun gerekçesi yazılmalıdır. Gerekçesiz olarak yapılan gizlilik talepleri incelenmeksizin reddedilebilir. Komisyonların kabul edilemezlik kararı verilen başvurularda gizlilik taleplerini karara bağlamayacakları dikkate alınmalıdır. Bu alanda başvurucunun varsa kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebinin olup olmadığını belirtmesi gerekir. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen başvurucu, yargılamanın aleniyeti ilkesinin istisnası niteliği taşıyan bu talebinin gerekçesini bildirmelidir. Anayasa Mahkemesi, kimliğin saklı tutulması taleplerini istisnai durumlarda ve ancak gerekçesini haklı bulursa kabul edebilir.

D. ADLİ YARDIM

Adli yardım talebinin kabul edilebilmesi için başvurucunun kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması ve talebin dayanaksız olmaması gerekmektedir. Adli yardım talebi varsa buna ilişkin belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Soyut ve gerekçesiz bir şekilde ve herhangi bir belgeye dayanmaksızın adli yardım talebinde bulunulması hâlinde talep incelenmeksizin reddedilebileceği gibi bu durum başvurunun sonuçlandırılma süresinin uzamasına da neden olabilir.

 

  1. SONUÇ TALEPLERİ

      Bu alanda başvurucu nihai taleplerini maddeler hâlinde belirtmelidir. Duruşma, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması, ihlal kararı verilmesi, yeniden yargılama yapılması, tazminat ve yargılama giderlerine hükmedilmesi vb. isteklerin belirtilmesi gerekmektedir.

 

  1. BEYAN VE İMZA

       Formun doldurulduğu tarihin gün, ay ve yıl biçiminde yazılması gereklidir. Bununla birlikte başvurunun yapıldığı tarihin başvurunun 6216 sayılı Kanun’da gösterilen yerlerce kaydının yapılıp başvurucuya alındı belgesinin verildiği gün olduğu bilinmelidir. Başvuru formu başvurucu ya da temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. İmzalı asıl nüshasının 6216 sayılı Kanun’da gösterilen yerlere ibraz edilmesi gerekmektedir. Formun imzasız olması ya da asıl nüsha olmaması durumunda başvuru işleme konulmayacağından formun ilgili mercie tesliminden önce bu hususların kontrol edilmesinde yarar vardır. Başvuru formunda yer alan beyanların ya da sunulan belgelerin doğru olmaması başvurucunun sorumluluğunu doğurabilecektir. Ayrıca bireysel başvuru hakkının açıkça kötüye kullandığının veya bireysel başvuru amacıyla bağdaşmayacak surette hakaret, tehdit ya da tahrik edici bir üslup kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde Anayasa Mahkemesi başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, 2.000 (iki bin) Türk lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedebilir. Başvuru formunda belirtilen bilgilerde ve başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik olduğunda bu durumun Anayasa Mahkemesine bildirilmesi gerekmektedir.

 

EKLER:

Bireysel başvuru forumunun yukarıda belirtildiği şekilde doldurulmasından sonra aşağıdaki belgelerin de forma eklenmesi gerekmektedir. 

a) Kanuni temsilci veya avukat vasıtasıyla takip edilen başvurularda başvurucuyu temsile yetkili olduğuna dair mevzuata uygun belge.

b) Harcın ödendiğine dair belge (Adli yardım talebi varsa bu belgeye gerek olmayacağı gözönünde bulundurulmalıdır.). Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 62. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifede belirtilen bireysel başvuru harcının maliye veznesine veya Anayasa Mahkemesine yatırılması gerekmektedir. Başvurucuların Anayasa Mahkemesine gönderecekleri evrakın masrafı haricinde ayrıca posta gideri avansı yatırmaları veya pul göndermeleri zorunluluğu bulunmamaktadır.

c) Başvuru bizzat yapılmış ise başvurucunun kimliğini tespite yarar resmî belgenin onaylı örneği (Başvurucunun kimliğini tespite yarar herhangi bir resmî belgenin suretinin olması yeterlidir.).

ç) Tüzel kişi adına kanuni temsilcinin başvurması hâlinde başvuru tarihi itibarıyla temsile yetkili olunduğunu gösteren resmî belgenin onaylı örneği

d) Nihai karar ya da işlemi öğrenme tarihini gösteren belge (Tebliğ veya tefhim edilmeyen kararlara ilişkin olarak öğrenme tarihinin bildirilmesi yeterlidir. Bu durumda belge eklenmesine gerek bulunmamaktadır.)

e) Başvuruda ileri sürülen hak ihlali iddialarını temellendirecek belgelerin onaylı örnekleri (İlgili mevzuat gereği suret çıkarma yetkisi bulunan kişi veya makamlarca onaylı örneklerinin başvuru formuna eklenmesi yeterlidir.)

f) Tazminat talebi varsa uğranılan zarar ve buna ilişkin belgeler

g) Olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru dilekçelerinin onaylı örnekleri

ğ) Başvuru süresinde yapılamamışsa varsa mazereti ispatlayan belgeler

h) Adli yardım talebi varsa başvurucunun yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek için öngörülen diğer belgeler

Başvurucu, yukarıda belirtilen belgeleri herhangi bir nedenle sunamaması hâlinde bunun gerekçelerini belirterek varsa buna ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru formuna ekler. Anayasa Mahkemesi, mazereti kabul etmesi hâlinde ve gerekli gördüğü takdirde bu bilgi ve belgeleri resen toplar.

 

FORMUN TESLİMİ VE SONRASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

       Bu kılavuzdaki açıklamalar doğrultusunda hazırlanan başvuru formu, harç tahsil makbuzu ile birlikte mahkemelere veya yurt dışı temsilciliklerine ya da bizzat Anayasa Mahkemesine teslim edildiğinde başvuruculara veya temsilcilerine bir alındı belgesi verilmektedir. Bu alındı belgesindeki tarih, bireysel başvurunun yapıldığı tarihi gösterir. Bu belgenin başvuru tarihi ile ilgili herhangi bir ihtilaf olması durumunda ibrazı gerekeceğinden saklanması önemlidir.

               Mahkemeler ya da yurt dışı temsilciliklerine teslim edilen başvuru formu ve ekleri gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra elektronik ve fiziki ortamda Anayasa Mahkemesine ulaştırılır. Ayrıca dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak form ve ekindeki veriler kaydedilir ve saklanır. Bu makamlar tarafından başvuru formu ve eklerinin kabul edilebilirlik ya da esasına ilişkin herhangi bir inceleme ya da değerlendirme yapılmaz.

Form ve ekindeki belgeler Anayasa Mahkemesine ulaştığında Mahkemece başvurunun kayda alındığı hususu ve başvuru numarası başvurucuya bildirilecektir.

 

Başvuru formunun tesliminden sonra aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Başvuru evrakında herhangi bir eksiklik bulunması hâlinde eksikliğin giderilmesi için başvurucu veya varsa temsilcisine ya da avukatına on beş günü geçmemek üzere bir süre verilerek eksikliğin tamamlanması Anayasa Mahkemesince talep edilecektir. Anayasa Mahkemesince istenen belgelerin süresinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bildirilen sürede eksikliğin tamamlanmaması durumunda başvurunun idari yönden reddine karar verilir. Bu karara yedi gün içinde itiraz edilebilir. Başvurucuların idari ret kararlarına itiraz edebilmeleri için bu yöndeki iradelerini ortaya koyan dilekçelerini süresi içinde Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Bürosuna teslim etmeleri ya da yerel mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler aracılığı ile göndermeleri yeterli olup yeniden Bireysel Başvuru Formu doldurmaları ve harç yatırmaları gerekmemektedir.

b) Başvuruyla ilgili olarak Anayasa Mahkemesince istenen belgeler mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler aracılığıyla gönderilebileceği gibi Anayasa Mahkemesinin aşağıda belirtilen adresine de bizzat teslim edilebilir. Eksiklik bildirimlerine karşı verilecek cevap dilekçelerinde de yukarıda yazılı yöntemlerin kullanılması gerekmektedir. Belirtilen usul haricinde mektup, posta, elektronik posta vb. yollarla gönderilen belgeler kabul edilmeyecek ve işleme alınmayacaktır.

c) Anayasa Mahkemesi ile yapılan her türlü yazışmada başvurucunun adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ile kendisine bildirilen başvuru numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

ç) Anayasa Mahkemesi, başvurucudan her aşamada başvurusuna ilişkin ilave belge, bilgi veya tamamlayıcı açıklamalar talep edebilir. Talep hâlinde, istenenlerin belirtilen sürelerde sunulması zorunludur.

d) Anayasa Mahkemesi başvurucu tarafından yazılı veya telefon, faks, elektronik posta vb. yollarla yapılan başvuru süreciyle ilgili bilgi edinme taleplerine cevap vermemektedir. Başvuruya ilişkin aşamalar e-Devlet sistemi üzerinden takip edilebilir.

e) Anayasa Mahkemesine şahsen yapılacak başvurular ile belge sunumlarının aşağıdaki adrese yapılması gerekmektedir.

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No: 4 Posta Kodu: 06805 Çankaya / Ankara - Türkiye

WhatsApp Destek