Telefon: 0532 386 78 40
İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI
 
 
 
İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI
 
İsim değiştirmeyle ilgili en temel hüküm Türk Medeni Kanunu'nun 27.maddesinde yer almaktadır. Kanun metninde, "isim" yerine "adın değiştirilmesi" kavramı kullanılmaktadır. Kanun'un 27.maddesindeki söz konusu düzenlemeye göre; adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.
 
İsim değiştirme davası nda karşılaşılan en önemli sorun, isim değişikliği talebinin haklı bir nedene dayanıp dayanmadığıdır. İsim değişikliği talebinde gösterilen sebebin bir haklı neden oluşturup oluşturmadığına davanın açıldığı mahkemece karar verilecektir. Bu açıdan, isim değişikliğinin sağlanabilmesi için haklı sebeplerin bulunduğuna mahkemenin ikna edilmesi gerekmektedir. Hangi hallerin haklı sebep olduğu Kanun'da belirtilmemekle birlikte, Yargıtay içtihatlarında nelerin haklı sebep teşkil edeceğine ilişkin bazı örnekleri görmek mümkündür. 
 
Uygulamada en sık karşılaşılan ve mahkemece olumlu karar verilen isim değiştirme sebebi, toplumda sahip olduğu isim dışında başka bir isim-soyisimle bilinir ve tanınır olmaktır. Bundan başka, kişinin adının gülünç olması, ahlaka ve adaba aykırı olması, söylenmesinin zor olması, cinsiyet ve din değiştirme, ailede aynı isimden birden fazla kişinin bulunması, ismin ağır bir suç veya suçluyla ya da toplumsal hafızada yer alan kötü bir olayla bağlantılı olması halleri uygulamada haklı sebep kabul edilmekte ve isim değişikliği gerçekleşmektedir. Kanun'da haklı sebep kavramına ilişkin yeterli açıklama bulunmadığından, isim değişikliği talebinde bulunulan mahkeme her somut olay şartlarına göre bir değerlendirme yapacak ve gösterilen sebebin haklı olup olmadığını bu kapsamda takdir edecektir. 
 
Kişinin ismi üzerindeki hakkı, kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ve herkese karşı ileri sürebileceği mutlak haklardandır. Bu kapsamda isim değişikliğine ilişkin talepler herhangi bir zamanaşımı ya da  hak düşürücü süreye tabi değildir. İsminden memnun olmayan herkes, dilediği zaman isim değiştirme davasını açabilir. İsim değişikliği davaları çekişmesiz yargı işine vücut vermektedir. Nitekim bu  tür davalarda uyuşmazlık ve husumet içerisinde bulunulan karşı taraf bulunmamaktadır. Dolayısıyla isim değiştirme davası sonucunda verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm oluşturmamaktadır. Bu nedenle, daha önceden isim değiştirme davası açılmış ve davanın reddine veya kabulüne karar verilmiş olsa bile, mahkemeden her zaman isim değiştirilmesi istenilmesi mümkündür. 
 
İsim değiştirme davasında görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2.maddesi ve Nüfus Kanunu uyarınca Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, değişiklik talebinde bulunan kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. 
WhatsApp Destek