Telefon: 0532 386 78 40
İHALELERDE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

 

 

EK-2: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 

_ _ / _ _ /201 _

 

KAMU İHALE KURUMUNA

ANKARA

 

Başvuru sahibi

(Adı- soyadı /Ticaret unvanı, adresi ve faks numarası)

TC Kimlik Numarası(Gerçek Kişi)/Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişi)[1]

 

Vekili/Temsilcisi

(Adı- soyadı, adresi ve faks numarası)

İhaleyi yapan idare ve adresi

 

İhale Kayıt Numarası (İKN)

 

İtirazen şikayet konusu ihalenin adı

 

İhale dokümanı satın alındığı tarih

 

İdareye şikayet edilen işlemin /durumun farkına varıldığı/tebliğ edildiği tarih [2]

 

İdareye şikayet başvurusu tarihi

(Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusunun tarihi yazılacaktır.

İdarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği kararın bildirim tarihi

(İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin verdiği kararın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarih yazılacaktır. İdarece cevap verilmemiş ise bu durum belirtilerek başvurudan itibaren 10 günlük sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren süresi içinde Kuruma başvurulmalıdır)

 

(Bu bölümde itirazen şikayet konusu işlemlerin hangi yönden ihale mevzuatına aykırı olduğu hususu açıklanarak buna ilişkin kanıtların belirtilmesi gerekmektedir.)

 

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kurumunuzun nihai kararı üzerine yargıya başvuru hakkımız saklı olmak kaydıyla, itirazen şikayet başvurumuz hakkında inceleme yapılarak karar verilmesini arz ederim.

Ad SOYAD/ Unvan-(Kaşe)

İmza                 

 

 

 

EKLER   :

I- TEMSİLE YETKİLİ OLUNDUĞUNA DAİR BELGELER

a) Başvuranın gerçek kişi olması durumunda:

1- Bizzat başvurması halinde temsile ilişkin herhangi bir belge istenilmeyecektir.

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesi/ sirküsü

3- Avukat aracılığı ile başvurmaları halinde: Şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren baro pulu yapıştırılmış vekaletnamenin aslı veya avukat ya da noter tarafından onaylı sureti

b) Başvuranın tüzel kişi olması durumunda:

1- Aday/istekli/istekli olabileceklerin bizzat başvurması halinde: Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsü

2- Avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurmaları halinde: İtirazen şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekaletname ile vekilin imza beyannamesi

II- İDAREYE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİ

III- ŞİKAYET ÜZERİNE İDARECE VERİLEN KARARIN BİR ÖRNEĞİ

IV- BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(Başvuru bedelinin Kamu İhale Kurumunun kurumsal hesabının bulunduğu T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankasına yatırıldığına dair banka dekontunun başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.)

V- BAŞVURU TEMİNATININ YATIRILDIĞINA DAİR BANKA DEKONTU

(Teminat alınacak hallerde başvuru teminatının Kurum hesaplarına yatırıldığına dair belgenin eklenmesi gerekmektedir. )

VI- ŞİKAYET KONUSU İLE İLGİLİ VARSA DİĞER BİLGİ VE BELGELER

 

NOT:

1- Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamaz.

 

 

[1] Ortak girişim adına yapılacak başvurularda, ortak girişimi oluşturan tüm ortakların TC Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilgisinin belirtilmesi zorunlu olup, bunun için tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

[2] İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise dokümanın teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.

WhatsApp Destek