Telefon: 0532 386 78 40
İflasta Basit Tasfiyede Alacaklıları Davet İlanı

 

 

               T.C.

ANKARA İFLAS DAİRESİ

Örnek No: 34**

DOSYA NO :

 

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI

DAVET İLÂNI

 

 

Müflisin adı, soyadı ve ikamet adresi :

              Yukarıda bilgileri yazılı müflisin, iflâs dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

              Bu sebeple alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren ............ gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adî şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflâs Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilân olunur. ../../....

(İİK m.218)

İflas Müdürü

Mühür ve İmza

 

 

WhatsApp Destek