Telefon: 0532 386 78 40
İcra Hukukunda İtirazın İptali Davası Dilekçe Örneği

ANKARA (..) SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

DAVACI            : .......

VEKİLİ              : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

                          Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad. No:158/2 Çankaya/ ANKARA 

DAVALI              : ....

KONU                : Ankara ... İcra Müdürlüğü 2017/...E. Sayılı dosyasına yapılan itirazın iptali ile %20 den az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi hk.

AÇIKLAMALAR  : Davalı .....'e ait olan A Blok ... Nolu meskenin payına düşen bina aidat ve ortak gider borcunun ödenmemesi üzerine ilgili meskenin maliki olan davalı aleyhine Ankara İcra ... İcra Müdürlüğü'nde 2017...... E. sayılı dosyasıyla ilamsız icra takibi yapılmıştır. Borçlu (davalı) 25/01/2017 tarihli dilekçesi ile kötü niyetli olarak itirazda bulunmuş ve icra takibi durmuştur. Davalının icra takibine yaptığı borca itiraz kötü niyetli ve hukuki dayanaktan yoksundur, şöyle ki:

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun ("KMK") 20. maddesinde "Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; Katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. (Değişik: 13/4/1983- 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık YÜZDE BEŞ hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır."

Bu madde hükmünden de anlaşılacağı üzere kat maliki aidat ve diğer ortak giderlere katılmakla yükümlüdür, bu sorumluluktan kaçınamaz. Kat malikinin bu sorumluluktan kaçınması halinde KMK hükümlerine göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Ayrıca ödeme sorumluluğundan kaçınan malik her geciken ödeme için aylık %5 oranında gecikme faizi de ödemek zorundadır.

KMK md. 22'ye göre ise; "Kat malikinin, 20’nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. "

Davalı, maliki olduğu taşınmazla ilgili olarak her ay dönemsel şekilde aidat ve diğer ortak giderlerin kendi hesabına borç olarak işlendiğini bilmesine ve bunların ödenmesi kendisinden talep edilmesine rağmen 2017 yılı ...... ayına kadarki aidat ve diğer ortak giderleri ödememiştir. Davalının bu davranışı, çok açık bir şekilde, müvekkilin (alacaklı) alacağına kavuşmasını zorlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle de, davalının yaptığı itiraz ve sonrasında bu itirazla takibi durdurması, kötü niyetten başka bir şeyle açıklanamaz.

Yukarıda da yasal dayanaklarıyla açıklandığı üzere davalının bina ortak gider ve aidatından sorumlu olduğu açıkça anlaşılmaktadır. İş bu sebeplerden dolayı ilgili icra takibine KÖTÜNİYETLİ olarak yapılan itirazın iptali için davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUK NEDENLER       : BK, TMK, İİK, KMK ve her türlü yasal delil.

DELİLLERİMİZ                : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunulma hakkımız saklı kalmak kaydı ile, Ankara ...İcra Müdürlüğü' nün 2017/.... E. sayılı dosyası, Apartman Kayıtları, karar defteri, tanık, bilirkişi ve hukuka uygun her türü yasal delil.

 

SONUÇ                           : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1-) Davamızın kabulü ile davalı tarafın Ankara ..... İcra Müdürlüğü 2017/.... E. sayılı dosyasına kötü niyetli olarak itiraz edip takibi durdurmuş olduğundan haksız itirazın iptalini,

2- ) %20 den aşağı olmamak kaydı ile icra inkâr tazminatına hükmedilmesini,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ....

 

 

                                                                                                                                                                                DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                                                                     Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

             

WhatsApp Destek