Telefon: 0532 386 78 40
İcra Hukukunda İmzaya İtiraz Dilekçe Örneği

ANKARA (..) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

 

İMZAYA İTİRAZ EDEN

BORÇLU                    : ...........

VEKİLİ                        : Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

                                    Güzeltepe Mah. Hoşdere Cad. No:158/2 Çankaya/ ANKARA 

 

ALACAKLI                  : ..........

VEKİLİ                        : Av..........

 

KONUSU                   : Tarafımızca ......2018 tarihinde tebellüğ edilen Ankara .... İcra Müdürlüğü’ nün ....... Esas sayılı icra takibi ödeme emrine konu senetlerdeki imzaya yasal süresi içinde itirazlarımın sunulması ve ÖNCELİKLE TEDBİREN müvekkil aleyhine açılmış bulunan takibin durdurulması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR            : Ankara ..... İcra Müdürlüğü’ nün ...... Esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine yapılan icra takibine dayanak ödeme emri ......... tarihinde tebellüğ edilmiştir. Süresi içerisinde Sayın Mahkemenize başvurarak imzaya, borca ve tüm fer’ ilerine ayrıca ve açıkça itiraz etmekteyiz. Şöyle ki;

Müvekkil aleyhine yapılan icra takibine konu senetteki imza müvekkile ait değildir. Müvekkile ait imza örneklerinin ilgili kurumlardan celbini talep ediyoruz. Söz konusu imza örnekleri geldiğinde icra takibine konu senetteki imza ile karşılaştırılarak bilirkişi incelemesi sonucunda da imzanın müvekkile ait olmadığı anlaşılacaktır.

Müvekkile ait imza incelemesinde esas alınmak üzere, "..........." isminde, ....../2014 tarihinde müvekkilce imzalanan belgeyi dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemeye sunuyoruz. Ayrıca müvekkile ait imza örneklerini içeren belgelerin celbi için isimlerini daha sonra açıklayacağımız Kurumlara müzekkere yazılmasını talep ediyoruz.

İcra ve İflas Kanunu’ nun 170. maddesine göre; “Borçlu,168 inci maddenin 4 numaralı bendine göre kambiyo senedindeki imzanın kendisine ait olmadığı yolundaki itirazını bir dilekçe ile icra mahkemesine bildirir…”. Bu hüküm çerçevesinde, müvekkile ait olmayan iş bu takibe dayanak bonolardaki imzaya ayrıca ve açıkça itiraz ediyoruz.

İcra ve İflas Kanunu’ nun yine aynı maddesinde devamla “…İcra mahkemesi duruşmadan önce yapacağı incelemede, borçlunun itiraz dilekçesi kapsamından veya eklediği belgelerden edindiği kanaate göre itirazı ciddi görmesi halinde alacaklıya tebliğe gerek görmeden itirazla ilgili kararına kadar icra takibinin geçici olarak durdurulmasına evrak üzerinde karar verebilir…” şeklinde düzenleme mevcuttur. Bu kapsamda müvekkil aleyhine açılmış bulunan söz konusu icra takibinin geçici olarak durdurulmasını talep ediyoruz.

Ayrıca Kanun'un aynı maddesinin devamında “…İcra mahkemesi, itirazın kabulüne karar vermesi hâlinde, senedi takibe koymada kötü niyeti veya ağır kusuru bulunduğu takdirde alacaklıyı senede dayanan takip konusu alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın yüzde onu oranında para cezasına mahkûm eder…” hükmü de yer almaktadır. Dolayısıyla haksız olan alacaklı-davalının asıl alacağın %20′ sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve yine alacağın %10′ u oranında para cezasına hükmedilmesini de talep ediyoruz.

 

HUKUKİ SEBEPLER                      : İİK m.170 vd., HMK ve her türlü yasal mevzuat.

DELİLLER                                       :Ankara ....... İcra Müdürlüğü’ nün ........Esas sayılı dosyası, müvekkile tebliğ edilen ödeme emri, celbi talep edilen imza örnekleri, bilirkişi incelemesi, karşı tarafın delil sunmasına karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                             :Yukarıda arz ve izah edilen ve mahkemece re’sen dikkate alınacak nedenlerle, takibe dayanak bonolardaki imzanın müvekkile ait olmaması sebebiyle, imzaya itirazlarımız cihetinde davamızın kabulü ile takibin borçlu taraf yönünden durdurulmasına, dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren Ankara..... İcra Müdürlüğü’ nün ..... Esas sayılı icra takibinin öncelikle teminatsız, olmaz ise uygun bulunacak teminat mukabilinde İHTİYATİ TEDBİR kararı ile durdurulmasına, haksız olan alacaklı-davalının asıl alacağın %20′ sinden aşağı olmamak üzere tazminata ve alacağın %10′ u oranında para cezasına mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. 26.02.2017

 

                                                                                                                                                                                    BORÇLU VEKİLİ

                                                                                                                                                                         Av. Elmas ÖZDEMİR ÇELİK

 

EK:

1-.......

WhatsApp Destek