Telefon: 0532 386 78 40
İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI

 

İŞE İADE DAVASININ ŞARTLARI
 
İşe iade davasının şartları, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18 ve devamı maddelerinde düzenlenmektedir. Kanun'un 18.maddesine göre, "otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz". İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Kanun'un 18.maddesi çerçevesinde, işe  iade davasının şartları şu şekilde sıralanabilir:
 
- Öncelikle işçi ile işveren arasında belirsiz  süreli bir iş sözleşmesi bulunmalıdır. 
- İşverenin belirsiz süreli iş sözleşmesini feshi, geçerli bir sebebe dayanmamalıdır.
- İş sözleşmesinin fesih sebebi, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerden biri ya da birden fazlasına ilişkin olmalıdır. 
- İşyerinde en az otuz işçinin çalıştırılıyor olması gerekmektedir. 
- İşçi söz konusu işyerinde en az altı aydır* çalışıyor olmalıdır.
 
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
 
- Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
- İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
- Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
- Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
- Kanun'un 74'üncü maddesinde öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
- Hastalık veya kaza nedeniyle Kanun'un 25'inci maddesinin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
WhatsApp Destek