Telefon: 0532 386 78 40
103 Davetiyesi

 

Örnek No: 22*

                 T.C.

ANKARA .. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:

 

DAVET KÂĞIDI

 

1-Alacaklının ve varsa vekilinin

adı, soyadı ve adresi :

 

2-Borçlunun ve varsa vekilinin

adı, soyadı ve adresi :

 

3-Haczin yapıldığı gün ve saat :

 

                   İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur.

(İİK m.103)

 

../../....

İcra Müdürü

Mühür ve İmza

 

 

 

 

 

WhatsApp Destek