Telefon: 0532 386 78 40
 İflasın açılması ilanı

 

 

T.C. ................................... İFLAS DAİRESİ

DOSYA NO : .....................

 

ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ

İ L Â N I

 

Müflisin adı, soyadı ve adresi :

İflâsın açıldığı tarih :

 

Ankara ..... Ticaret Mahkemesince iflâsına karar verilmiş olan yukarıda ad, soyad ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ....................................şeklinde icrası tensip kılınmış olduğundan:

 

1- Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde ..............................İFLAS DAİRESİ'ne yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- ....../....../....... ........................ günü saat .................. de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur. ../../.......

 

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

 

WhatsApp Destek